Menu Close

Vykdomos programos

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu“  parengta ir 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtinta  Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ „Ikimokyklinio ugdymo programa“, skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-26 įsakymas Nr. V13-444 „Dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programos suderinimo“

Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017-08-25 įsakymas Nr. 38 „Dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programos tvirtinimo“

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022 09 01)
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa

3. Sveikatingumo ugdymo programa 2021-2023 m.

4. Tarptautinė programa  „ZIPIO DRAUGAI“. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

5. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“

6. Gamtosauginių mokyklų programa

GMP. Nidos ld Azuoliukas gamtosauginės veiklos planas 2022-2023 m. m.

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo diagrama

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo lentelė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo lentelė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (ŠMM, 2014)

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje atliepia pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Ikimokyklinio ugdymo tikslas − padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas (2005) (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ugdymo programų rengimo kriterijus. Vadovaudamasi minėtu Aprašu, ikimokyklinio ugdymo įstaiga rengia individualią ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos programą (toliau – Programa) sudaro šios struktūrinės dalys: bendrosios nuostatos; ikimokyklinio ugdymo principai; tikslai ir uždaviniai; ugdymo turinys, metodai, priemonės; ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas; naudotini šaltiniai ir literatūra. Programą rekomenduojama rengti ikimokyklinės įstaigos pedagogų komandai. Praktikoje yra įprasta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvus supažindinti su Programa ar jos santrauka (ši informacija gali būti skelbiama internete).

Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti (2006) skirtos padėti ikimokyklinio ugdymo įstaigai parengti savo įstaigos ugdymo programą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ikimokykliniame amžiuje vertinama vaiko fizinė, emocinė-socialinė, pažintinė branda. Su šia informacija individualiai supažindinami vaikų tėvai (įtėviai, globėjai). Griežto standarto, pagal kurį galima būtų įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimus, nėra patvirtinta. Įstaigose dažniausiai naudojami įvairūs būdai, metodai, padedantys pedagogams stebėti vaiko pažangą bei fiksuoti individualius pasiekimus. Dažniausiai atliekamas vaikų stebėjimas, pokalbiai su vaiku natūralioje aplinkoje, vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašai, nuotraukos, pokalbiai su tėvais, klausimynai tėvams ir pedagogams. Kiekvieno vaiko pasiekimai fiksuojami. Vaiko metraštyje ar dienoraštyje užrašomos žinios apie vaiką, pedagogų, tėvų, specialistų komentarai, įvairūs interviu ir pokalbiai su vaiku. Aplankuose kaupiami vaikų kūrybiniai darbai (dailės ar rankų darbai, vaikų sukurti pasakojimai, eilėraščiai ir pan.), anketinės apklausos (tėvų ir vaikų), specialistų ir tėvų atsiliepimai apie vaiko ugdymo pasiekimų rezultatus, kita aktuali informacija. Vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami pagal kiekvieno vaiko individualią pažangą (du kartus per metus, ketvirčio, pusmečio pabaigoje ir kt.). Kai kuriose įstaigose renkama vaizdo medžiaga apie vaiko ugdymosi pasiekimus.

Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vykdoma meninė veikla

Kūrybiškumas natūrali vaiko reiškimosi būsena, skatinanti tobulėjimą, pasaulio ir gamtos pažinimą. Šiai vaikų saviraiškai atskleisti ir plėtoti pasitelkiamos meno rūšys – muzika,choreografija, dailė.

Muzikos pasaulį vaikai atranda su muzikos pedagoge. Šokio ir judesio meno paslaptis atskleisti padeda choreografijos pedagogė Jurgita Survilienė. Spalvų ir formų pasaulį vaikams atrasti padeda grupių auklėtojos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

Kūrybinio proceso metu vaikai išgyvena paslaptį, džiugesį ir atradimus. Patiriamos klaidos ir nesėkmės, kurios grūdina, skatina stengtis ir ieškoti. Šis procesas leidžia vaikams tyrinėti, atrasti, tvarkyti savo pasaulį. Vaikai mokosi reikšti savo jausmus laisvai, savitai, sąmoningai, spontaniškai, jie suvokia kūrinius, aplinkos daiktus, gamtos ypatumus, mokosi įžvelgti ryšį tarp realaus pasaulio girdimųjų, regimųjų vaizdų ir simbolinių vaizdų.

Kartu su auklėtoja vaikai tyrinėja, išbando įvairias medžiagas, priemones, dailės technikas ir panaudoja savo kūryboje.Vaikų kūrybiniame darbe svarbiausias procesas, o ne rezultatas.

Įvairialypės meninės veiklos tikslas – ugdyti meninius gebėjimus, reikšti laisvai, sąmoningai savo jausmus, mokyti pamatyti ir atrasti garsų, judesio ir spalvų pasaulį, kurti įvairiomis priemonėmis.

Skip to content