Menu Close

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

PARVIRTINTA

Nidos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. V-39

NIDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Ataskaita apie korupcijos prevencijos kontrolės 2018 metų plano vykdymą, 2019-2021 m. korupcijos prevencijos plano numatymas. Metų pabaigoje Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę
2. Privačių interesų deklaracijų teikimas. Kartą per metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
3 Viešųjų  pirkimų vykdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bei jo pakeitimais. Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
4. Viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje analizė. IV ketvirtį Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę
5. Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ ir grupių komplektavimas vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka. Nuolat Direktorius
6.  Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje info@nidosazuoliukas.lt  skelbti įstaigos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2019-2020 m. priemonių planą, apie laisvas vietas priėmimo į  lopšelį-darželį. Du kartus per metus Raštinės administratorius
7. Teikiamų paslaugų teikimas bei atnaujinimas  skelbiant viešai. Nuolat Raštinės administratorius
8. 2 proc. pajamų lėšų panaudojimo ataskaita vaikų tėveliams. Pagal poreikį Vyr. buhalterė
9. Anoniminės apklausos atlikimas nustatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Rezultatų suvestinė. Gruodžio mėnuo Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
10. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisines atsakomybės priemones. Kiekvienais metais Direktorius
11. Įstaigos biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį. Finansines ataskaitas teikti viešai. Pagal patvirtintus steigėjo grafikus Direktorius
12. Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą informuoti vadovą. Nuolat Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę
13. Siūlyti darbuotojams dalyvauti antikorupcinio švietimo mokymuose. Kiekvienais metais Direktorius

 

 

Skip to content