Menu Close

Tradicijos ir pasiekimai

Viename sename kuršių name, Urbo kalno papėdėje, 1958 metais įsikūrė pirmasis Nidos darželis (dabar jo vietoje pastatyti namai „Nerija“). Vedėja buvo paskirta dvidešimtmetė Magdutė Simanavičiūtė, baigusi medicinos mokyklą. Sudėtinga buvo pradžių pradžia…

1969 metais Taikos g. 9 buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis. Vadovaujant vedėjai Irmai Baltrušaitienei (1980–1986 m.) lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Ąžuoliuko“ vardas.

             1986 metais vedėja buvo paskirta Joana Andrėkutė. Auklėtojomis tuo metu dirbo Antanina Skudrienė, Elena Vaičiūnienė, Vida Žarnauskienė, Vilija Daudžvardienė, Laima Simonavičienė, Romualda Lileikytė, muzikos vadovė Violeta Mikelienė, ūkvedė Marytė Bukauskienė, auklytė Ona Racilovskienė, Nijolė Stonkutė ir kt.

1995 m. rugsėjo mėn. Taikos g. 9A buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Pirmame aukšte –dvi grupės (lopšelio ir darželio), o antrame aukšte –keturios pradinės (vidurinės mokyklos) klasės. Vedėja tuo metu laikinai dirbo Edita Petrėnienė.

1997 m. liepos mėn. į darbą grįžo vedėja Joana Mažeikienė. Po metų buvo atidaryta dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė.

1998 metais Neringos savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta „Švietimo įstaigų tinklo optimizavimo programa“. Įgyvendinant minėtą programą 1999 metais Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo įsteigta priešmokyklinė grupė. Organizuojant ugdymo procesą, Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ vadovaujasi „Vėrinėlio“ bei Priešmokyklinio ugdymo programomis, kuriose ypač didelis dėmesys skiriamas etninės kultūros pažinimui, ekologiniam ugdymui.

TRADICIJOS IR PASIEKIMAI

 Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ linksma, nes mes turime savo tradicijas, kultūrinį gyvenimą, tenkinantį vaikų interesus ir poreikius. Įstaigos kultūra orientuoja į lopšelio-darželio bendruomenės ateitį. Ypatingas dėmesys kreipiamas vaikų saviraiškai. Vaikams rengiama daug švenčių, pramogų, konkursų, parodėlių, dalyvaujama respublikiniuose konkursuose ir įvairiuose mieste organizuojamuose renginiuose. Mūsų vaikai daug keliauja. Kadangi Neringos miestas – pats ilgiausias Lietuvoje, norint vaikučius supažindinti su gimtu miestu, organizuojama daug pažintinių ekskursijų. Kiekvieną rudenį vaikai vyksta į Paukščių žiedavimo stotį prie Negyvųjų kopų.

Lopšelis-darželis aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, vykdo bendrus projektus: rengia seminarus, parodas, koncertus, susitikimus su įžymiais visuomenės veikėjais. Sukurta puiki materialinė-techninė bazė. Gražiai sutvarkyta aplinka, reikiamų darbo salygų užtikrinimas skatina pedagogų tobulėjimą, naujų darbo metodų taikymą, leidžia siekti geresnės ugdymo kokybės.

ES finansuojamo „Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas“ (2010–2011 m.)projekto  (VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-005)  metu buvo renovuota dalis darželio patalpų. Daugiausia tai patalpos, skirtos vidaus ugdymo aplinkai. Grupėse buvo paklota nauja grindų danga, atnaujinti Lietuvos higienos normų reikalavimų nebeatitinkantys įstaigos sanitariniai mazgai. Šilumą praleidžiančios durys pakeistos naujomis, sandaresnėmis. Vaikams smagiau ir išradingiau leisti laiką darželyje turėtų padėti nauja ugdymo įranga bei baldai.

Kompiuterine įranga bei naujais baldais aprūpintos darželio patalpos, skirtos metodinei veiklai. Pedagogai turi geresnes sąlygas metodinei veiklai planuoti ir organizuoti. Kelti savo kvalifikaciją, vykdyti įvairesnes vaikų ugdymo veiklas, darželio darbuotojams padeda nauji kompiuteriai su internetine prieiga, daugiafunkcinis įrenginys, skeneris ir kt. nauji įrenginiai.

Atnaujinus darželio patalpas bei įrangą, pagerėjo ne tik ugdymo aplinka: įgyvendinus projektą, buvo sudarytos galimybės priimti didesnį vaikų skaičių. Projekto rezultatais džiaugiasi ne tik darželio personalas, naujoves pastebėjo bei įvertino ir vaikai.

Pagal Klimato kaitos specialiąją programą 2013 m. buvo vykdomas projektas „Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato modernizavimas“.

Projektu buvo siekiama, kad šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų į atmosferą dujų kiekis būtų kuo mažesnis. Atnaujinus lopšelio-darželio pastatą būtų efektyviau vartojama energija, pagerinta pastato būklė bei estetinė išvaizda, mažinamas COkiekis. Įgyvendinus projektą mažėtų išlaidos šildymui. Darželio ugdytiniai, darbuotojai ir visa bendruomenė džiaugiasi pagražėjusiu pastatu ir šiluma pastate. Dėkojame savivaldybės administracijai ir darbuotojams už puikiai įgyvendintus projektus.

2023 m. atliktas pastato išorės remontas.

 

 

Skip to content