Menu Close

Projektinė veikla

 

2023 m. numatomi vykdyti projektai

1.

Tarptautinis eTwinning projektas „Kelias į mažinimą“

2023 m. I pusm. R.Bukauskienė
2.

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ projektai

Visus metus pagal planą I.Miliūnė
3.

Sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Visus mokslo metus A.Čiunkienė, grupių mokyt., tėvai
4. Neringos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinis projektas „Žuvininkai mes esme“ Sausio 16 – vasario 15 d. R.Pečiukonytė, grupių ir meninio ugd. mokyt., tėvai
5. Respublikinis projektas profesijoms pažinti „Kuo užaugęs būsiu?“ Vasaris – kovas A.Čiunkienė, grupių mokyt., tėvai
6. Lietuvos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“. Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA) Iki 2023 metų rugpjūčio 31 d. A.Čiunkienė, E.Petrėnienė, gr. mokytojai
7. Pažintinis projektas „Magiški kiaušiniai“ Gegužės mėn. J.Mažeikienė,

gr. mokyt.

 

2022 m. vykusių renginių, projektų ataskaita

Į ugdymo turinį buvo įpinamos veiklos, puoselėjančios lietuvių tautos tradicijas bei Lietuvos valstybės idėjas, ugdomoji veikla vyko ne tik darželio patalpose, bet ir kitose edukacinėse erdvėse. Skatintos pedagogų iniciatyvos, inovatyvių metodų panaudojimas, pažangios ugdymo proceso organizavimo formos ir geroji praktika. Vyko integruoti užsiėmimai Lietuvos Laisvės gynėjų dienai „Atmintis gyva, nes liudija“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai organizuoti šventiniai rytmečiai grupėms „Mes – Lietuvos vaikai!“, sportinė akcija Lietuvos Nepriklausomybės dienai „Bėgu Lietuvai“. Buvo vykdytas Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ projektas – kūrybinių darbų paroda ,,Mažoj širdutėj – Lietuva“, etokultūrinis projektas „Tu, lineli, mėlynžiedi“. Grupėse švęstos Užgavėnės, integruotai užsiėmimuose paminėtos kalendorinės paukščių dienos, ypač gražiai paminėta Gandro diena. Vyko tautodailės užsiėmimai grupėms „Velykų margutis“, Motinos dienos paminėjimai „Tau, mamyte, visos gėlės“, integruoti užsiėmimai „Tėti, gera man tave turėti“. Vyko šventinė savaitė, skirta Neringos miesto įkūrimui, integruoti Advento užsiėmimai, Kalėdų eglutės įžiebimas bei šventiniai renginiai vaikams su Kalėdų seneliu. Dalyvauta ir respublikiniuose projektuose: ,,Mane augina Lietuva“, ,,Klaipėda, su gimtadieniu!“, „Mamos veidrodėlis“, Liudviko Rėzos kultūros centro akcijoje „Sudėk spalvotus linkėjimus Lietuvai“. Bendradarbiaujant su Neringos muziejais, vyko pažintiniai-meniniai vaikų užsiėmimai etnografinėje žvejo sodyboje, vadovaujant muziejaus darbuotojams.

Siekiant ugdyti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą, vykdoma Sveikatingumo ugdymo programa (2021-2023 m.), tęstinė socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimo programa „Kimoči“ bei tarptautinis socialinių įgūdžių projektas priešmokyklinei grupei „Zipio draugai“. Dalyvauta respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Mano geriausias draugas-KIMOCHI’S“, respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Pasaulyje gerumo ir draugų nebus per daug“, skirtame tarptautinei gerumo ir tarptautinei draugo dienai paminėti. Emocinę vaikų sveikatą palaiko ir įvairios pramogėlės: „Ačiū tau, Kalėdų eglute“, akcija „Besmegenių šalis“, sferinio kino seansai, tarptautinė Vaikų gynimo diena, o paremiant tėvams vaikų džiaugsmui buvo organizuota Burbulų diena, gražia akcija paminėta Šypsenos diena ,,Šypsaus aš, šypsais tu“, priešmokyklinio ugdymo grupės šventė ,,Gera, smagu žaisti kartu“. Vyko įvairūs užsiėmimai vaikams su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialiste laikysenos, dantų priežiūros, švarių rankų, muilo gamybos temomis.

Daug dėmesio buvo skiriama gamtosauginiam vaikų ugdymui, integruojant jį į pažintinę, meninę veiklas, žaidimus, kalbą. Pratinant ugdytinius pajusti, pažinti, suvokti gamtinę aplinką, padedant jiems atrasti ryšį su gamta ir sudarant sąlygas veikti natūralioje aplinkoje, per kasdieninę ugdomąją veiklą, renginius, išvykas buvo vykdomos Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) – viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Environmental Education) programų programų. Ši programa padėjo ugdytiniams suvokti, jog tik sveikoje, tvarioje gamtinėjeje galime augti sveiki ir mes patys. Integruotai vykdant GMP, organizuotas Neringos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patyriminės (STEAM) veiklos projektas ,,Gamtos paslaptys“, žemės meno kūrinėliais paminėta Žemės diena, integruotais užsiėmimais ir akcijomis – Vandens diena, Saulės diena, vyko gamtos švarinimo akcija „Darom!“, rudeninių puokščių parodėlė.

2022 m. buvo LR Seimo paskelbti Gyvūnų gerovės metais. Stiprinant ugdytinių ekologijos ir pagarbos gamtai nuostatas, įsijungta į respublikinius projektus: dalyvauta respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte – kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje ,,Pasitikime parskridusius sparnuočius“, STEAM kūrybiniame projekte ,,Skleiskime žibinto švieselę“. Rudenį vyko priešmokyklinio ugdymo grupės šventinė popietė ,,Ežiukai keliauja rudenėlio takeliu“ bei pramogėlė visoms grupėms ,,Gražus mūsų rudenėlis“. Pažymint tarptautinę Gyvūnų dieną buvo organizuota labdaros akcija, skirtą renkant maistą gyvūnų prieglaudai. 2022 m. priešmokyklinė „Ežiukų“ grupė įsijungė į tarptautinį gamtosauginį eTwinning projektą „Kelias į mažinimą“, kurio veiklos bus tęsiamos ir 2023 m. Bendradarbiaujant su KNNP vyko vaikų užsiėmimai įvairiomis gamtos temomis KNNP Nidos lankytojų centre. Dalyvavimas meno ir gamtos projektuose, ekologinio daržiuko puoselėjimas – visa tai leido sklandžiau plėtoti vaikų emocinę, kultūrinę patirtį, žadinti vaikų poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, pratinant jame atitinkamai elgtis ir vertinti visa, kas juos supa bei rūpintis artimiausios aplinkos gyvybingumo išsaugojimu. Gamtosauginių mokyklų programos renginiai ir kasdieninė veikla neabejotinai formuoja vaikuose tvaraus, palankaus aplinkai elgesio nuostatas, ugdo gamtojautą (pajausti, pasigrožėti, saugoti), padeda ugdytiniams suvokti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai, tobulina pažintinius gebėjimus (stebėti, aiškintis, klausti, daryti išvadas ir kt.) bei lavina praktinius įgūdžius (pasodinti, palaistyti, prižiūrėti, globoti ir kt.).

Buvo siekiama tenkinti vaikų aktyvumo ir judėjimo poreikį bei tobulinti jų sveikos gyvensenos įgūdžius. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į sveiko ir saugaus vaiko ugdymą, sveikos gyvensenos diegimą. Mokykla vykdė Sveikatingumo ugdymo programą (2021-2023 m.). Buvo pasitelkiamos įvairios veiklos formos. Vyko teoriniai ir praktiniai mokymai respublikos pedagogams: nuotolinis seminaras „S.Kneipo sveikatingumo metodikos taikymas ikimokyklinėje įstaigoje, sužaidybinant ugdymo procesą“ bei respublikos mokytojams tiesiogiai vykęs praktinis seminaras Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ – „Natūralus vaikų imuniteto stiprinimas taikant S. Kneipo metodiką – 1 dalis“.

2022 m. dalyvauta Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai veikloje, įgyvendinami teminiai saugaus elgesio ir sveikatingumo užsiėmimai, vyko vaikų sveikatingumo žygiai. Įsijungta į respublikinio projekto „Sveikatiada“ veiklas. Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų judrios veiklos fotografijų virtualioje fotografijų parodoje ,,Sportiškas ruduo“.

Įstaigos pedagogai vykdė ugdomąsias sveikatingumo bei saugaus elgesio veiklas, buvo organizuotos bėgimo akcijos, sveikatingumo savaitė „Noriu būti sveikas“.

Vaikų sveikatingumas neatsiejamas ir nuo saugaus elgesio, jo vaikai yra mokomi ir kasdieninėje veikloje. Saugaus eismo mokymai vaikams vyko vadovaujant kelių policijos tarnybos pareigūnams, vaikų susitikimas su policijos personažu Amsiu.

Nidos lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ jau ne pirmus metus dalyvauja všį „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“.

Atsižvelgiant į LR Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos 2022-2024 m. veiksmų planą, buvo siekiama ugdyti knygų skaitymo skatinimo kultūrą. Grupėse vykdomi ugdomieji integruoti sakytinės bei rašytinės kalbos užsiėmimai. Vyresnėse grupėse vaikai jau įsitraukia į projektus, tokius kaip Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo skatinimo projektas ,,Knygelę verčiu-pasaulį pažinti geidžiu“. Vaikai lankėsi Neringos Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje, ten buvo eksponuojama vaikų piešinių parodėlė „Mano mylimiausias knygos personažas“. Buvo organizuotas ir kitas puikus respublikinis projektas – virtuali kūrybinių darbų paroda „Robotas su peteliške“, skatinusi vaikus, tėvus ir mokytojus vėl atsigręžti į knygą bei atsiskleisti kūrybiniams pradams. Rudenį darželyje buvo surengta priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų šeimos narių kūrybinių darbų paroda ,,Linksmosios raidelės“.

 

2021 m. vykusių renginių, projektų ataskaita

Sėkmingai vykdyti Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojų parengti ir vykdyti projektai: Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žemės meno fotografijų paroda „Žemė – mūsų namai“, respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas ,,Bum margutis – tau ir man“, projektas – respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtuali metodinų idėjų mugė  „Pojūčių taku: kur veda mus gamta“ (sukurta el. knyga), projektas „Magiški kiaušiniai“, etnokultūrinis projektas „Šoka kiškis, šoka lapė“, skirtas  Neringos miesto įkūrimo 60-mečiui, respublikinis projektas „Kuršių kiemo amatai“, skirtas  Neringai – Lietuvos kultūros sostinei. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai buvo organizuotos šventinės pramogėlės „Mes – Lietuvos vaikai“, atmintinoms dienoms buvo rengiamos šventės, o tautosaka ir tautodailė integruojama į ugdomosios veiklos užsiėmimus, buvo organizuojami pažintiniai užsiėmimai, dalyvauta vaikų piešinių parodose, darželyje surengtos vaikų šventės, rytmečiai, pramogėlės ir kiti renginiai: Užgavėnių šventė (grupėse) ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“, vyko tautodailės užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“, demonstruotas J.Leikaitės animac. f. vaikams „Margučių rytas“. žemės meno lauko parodėlė „Rudens mozaika“ ir kt.

Ypatingą nuotaiką sukuria ir turi teigiamą ugdomąjį poveikį įstaigoje apsilankantys profesionalūs aktoriai ir jų pateikiamos programos. Tuo tikslu buvo organizuota teminė „Klouno Lulu namų“ pramogėlė „Vaikystės spalvos“ (aktorius Linas Lukošius).

Pažintiniai užsiėmimai su KNNP darbuotojais, gamtosauginės akcijos – „Baltajam badui – NE!“, įstaigos projektai „Žemė – mūsų namai“, „Pojūčių taku: kur veda mus gamta“, „Magiški kiaušiniai“ dalyvavimas kitų Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigų respublikiniuose meno ir gamtos projektuose, sveikatingumo ir sporto šventėse, ekologinio daržiuko puoselėjimas – tai leido sklandžiau plėtoti vaikų emocinę, kultūrinę patirtį, žadinti vaikų poreikį pažinti aplinkinį pasaulį

2020 m. renginių, projektinės veiklos ataskaita

 • 2020-01-06 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  N.Talmontienė, R.Bukauskienė, L.Rimkienė, A.Čiunkienė, R.Katkevičienė.
 • 2020-01-13 Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, I.Miliūnė, A.Čiunkienė, L.Rimkienė).
 • 2020-01-15 Sveikatingumo užsiėmimas „Sveiki dantukai“. Vad. – M.Lavickienė. Dalyvavo 3 gr. vaikai (R.Pečiukonytė).
 • 2020-01-27 Dėl leidimo dalyvauti Aurelijai Čiunkienei, Miliūnei piešinių konkurse,,Skirtingos kojinytės”
 • 2020-01-27 Dėl leidimo dalyvauti Ingridai Miliūnei, Čiunkienei piešinių konkurse,,Puošia, šildo ir pasakoja”
 • 2020-02 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinės gr. tęstinis projektas „Knygelę skaitau, laivelį į jūrą plukdau“. (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė).
 • 2020-02-06 Sveikatingumo žygis į mišką. Vad. – A.Čiunkienė. Dalyvavo 3 gr. vaikai.
 • Dėl leidimo organizuoti Rimai Didžpetrei lopšelyje-darželyje vaikų piešinių parodėlę ,,Jausmukų pasaulis” (2020-02-12 įsak. V-20)
 • 2020-02-12 Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas – šeimų sporto šventė. Vad. – R.Bukauskienė, E.Petrėnienė. Dalyvavo pageidaujančios šeimos.
 • 2020-02-18 Išvyka vaikams į Kretingos Amatų centrą. Pažintinis užsiėmimas „Duonos kepimas“. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, A.Čiunkienė).
 • 2020-02-19 K.Skaumino seminaras „Psichologinio atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“ (lektorius – gydytojas neurochirurgas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) docentas dr. Kęstutis Skauminas).
 • 2020-02-25 Užgavėnės. Vad. – R.Pečiukonytė Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (R.Bukauskienė, I.Miliūnė, L.Rimkienė).
 • 2020-03-10 Priešmokyklinukų išvyka į mokyklą: pradinukų spektakliukas „Zuikis Puikis“ ir susitikimas su būsima mokytoja. Dalyvavo 4 gr. vaikai (R.Bukauskienė).
 • 2020-03-10 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoja-konkursas ,,Gandro diena” . Dalyvavo 3 gr. vaikai (I.Miliūnė, A.Čiunkienė).
 • 2020-03-11 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenės kūrybinis projektas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui: paroda „Gražiausios spalvos trys“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai, visos mokytojos.
 • 2020-04 Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2020“ (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“). Dalyvavo 1 gr. vaikai (R.Didžpetrė).
 • 2020-06-01 Vaikų gynimo diena – sportinės pramogėlės vaikams gamtoje. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, A.Čiunkienė, I.Miliūnė, N.Talmontienė, I.Pumputytė).
 • 2020-06-02 Pažintinė vaikų išvyka į gampė su KNNP direkcijos Nidos lankytojų centro darbuotoju: edukacinis užsiėmimas „Skruzdžių metai Kuršių nerijoje“ (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė). Dalyvavo 4 gr. vaikai (R.Bukauskienė).
 • 2020-06-09 Pažintinė vaikų išvyka į gamtą su KNNP direkcijos Nidos lankytojų centro darbuotoju: edukacinis užsiėmimas „Skruzdžių metai Kuršių nerijoje“ (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė). Dalyvavo 3 gr. vaikai (A.Čiunkienė).
 • 2020-06-09 Pažintinė vaikų išvyka į Neringos sporto mokyklą: edukacinis užsiėmimas „Mano pirmoji jachta“ (vad. – NSM treneriai, direktorius). Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2020-06-11 Priešmokyklinės grupės vaikų šventė „Takeliu link mokyklos“. Dalyvavo 4 gr. vaikai ir tėvai (vad. – E.Petrėnienė, R.Bukauskienė).
 • 2020-06-15 – 06-29 Gyvosios gamtos laboratorija – edukacinė programa „Magiški kiaušiniai“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (grupių mokytojai).
 • 2020-06-18 Pažintinė vaikų išvyka pas tautodailininką, gintaro meistrą A.Marčių. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (vad. – R.Pečiukonytė, A.Čiunkienė).
 • 2020-08-30 Mokytojų tarybos posėdis: Ikimokyklinės ugdymo programos aptarimas, 2020-2021 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas, tradicinių ir netradicinių renginių aptarimas, išvykų, kurioms reikalingas mokyklinis autobusas plano aptarimas, grupių 2020-2021 m. m. veiklos planų, gairių aptarimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas.
 • 2020-09-01 Rugsėjo pirmosios vaikų šventinės pramogėlės. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (vad. –A.Čiunkienė, E.Petrėnienė, I.Pumputytė, I.Miliūnė, N.Talmontienė).
 • 2020-09-10 Pažintinė vaikų išvyka į KNNP direkcijos Nidos lankytojų centrą: edukacinis užsiėmimas „Kuršių nerija“ (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė)Dalyvavo 3 gr. vaikai (R.Pečiukonytė, M.Ambrazas).
 • 2020-09-15 RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ inicijuotos sveikatinimo akcijos „Mažieji turistai 2020“ turistinis žygis. Dalyvavo 3 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2020-10-15 Pažintinė vaikų išvyka į Neringos V.Miliūno viešąją biblioteką (vad. – direktorė D.Greičiutė)Dalyvavo 3 gr. vaikai (M.Ambrazas).
 • 2020-10-22 Pažintinė vaikų išvyka į Nidos gaisrinę (vad. – gaisrinės darbuotojas)Dalyvavo 3 gr. vaikai (M.Ambrazas).
 • 2020-09-23 Gamtosauginių mokyklų programos sertifikato ir Žaliosios vėliavos įteikimas Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“. Už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir Žaliąją vėliavą. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (A.Čiunkienė, M.Ambrazas, R.Didžpetrė, I.Miliūnė).
 • 2020-09-24 RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ inicijuotos sveikatinimo akcijos „Mažieji turistai 2020“ turistinis žygis. Dalyvavo 2 gr. vaikai (R.Didžpetrė).
 • 2020-09-25 Šeimos teatro „Lino lėlės“ spektaklis vaikams ir visai šeimai „Žuvėjėlis“ (aktorius, režisierius, dalininkas ir idėjos sumanytojas – Linas Zubė)Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Bukauskienė, M.Ambrazas, R.Didžpetrė, A.Čiunkienė).
 • 2020-10-01 Pažintinė vaikų išvyka į Neringos muziejaus etnografinę Žvejo sodybą, kur vyko edukacinis užsiėmimas (vad. – NM Žvejo sodybos darbuotoja)Dalyvavo 3 gr. vaikai (M.Ambrazas).
 • 2020-10-05 Mokytojo dienos minėjimas: vaikų muzikinis pasveikinimas mokytojams. Dalyvavo 4 gr. vaikai (vad. I.Pumputytė).
 • 2020-10-07 Išvyka vaikams į sporto užsiėmimą Klaipėdos baseiną. Dalyvavo 4 gr. vaikai pagal sąrašą (vad. – Neringos sporto m-klos pedagogai, lydėjo A.Čiunkienė).
 • 2020-10-10 Pažintinė vaikų išvyka į KNNP direkcijos Nidos lankytojų centrą: edukacinis užsiėmimas „Kuršių nerija“ (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė)Dalyvavo 3 gr. vaikai (R.Pečiukonytė, M.Ambrazas).
 • 2020-10-12 Vaikiškos knygelės „Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą“ pristatymas. Pristatė knygos autorė Gina Viliūnė ir iliustratorė Uretė Kraniauskaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, N.Talmontienė, R.Didžpetrė).
 • 2020-10-19 – 23 Vaikų, tėvų ir darbuotojų kūrinių iš gamtinės medžiagos lauko parodėlė „Rudens karoliai“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, tėvai, mokytojai.
 • 2020-10-20 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų virtuali fotografijų paroda ,,Grybų fiesta“. Organizatorius – Varėnos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“. Dalyvavo 2 gr. vaikai (R.Didžpetrė).
 • 2020-10-21 Išvyka vaikams į Raganų kalną Juodkrantėje. Dalyvavo 3 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2020-10-21 Išvyka vaikams į sporto užsiėmimą Klaipėdos baseiną. Dalyvavo 4 gr. vaikai pagal sąrašą (vad. – Neringos sporto m-klos pedagogai).
 • 2020-10-23 Mokyklos tarybos posėdisdėl Mokyklos Tarybos sudėtiesdėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų naujos redakcijoseinamieji klausimai.
 • 2020-10-30 Vaikų kūrybinių darbų lauko parodėlė „Žiburėlių medis“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, padėjo tėvai, mokytojai.
 • 2020-11-09 – 20 Šventinės savaitės, skirtos Neringos miesto įkūrimui (užsiėmimai, kūrybinių darbelių parodėlės Neringos tema, pažintinės išvykos ir žygiai po Nidą ir kt.). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, visi mokytojai.
 • 2020-12-03 Adventinė pramogėlė „Advento vainikas“. Dalyvavo 2 gr. vaikai (vad. R.Didžpetrė, I.Pumputytė).
 • 2020-12-11 Kalėdinė pramogėlė „Ežiukų“ grupei (vad. A.Čiunkienė, R.Bukauskienė, I.Pumputytė, M.Ambrazas).
 • 2020-12-15 Kalėdinė pramogėlė „Bitučių“ grupei (vad. E.Petrėnienė, R.Pečiukonytė, I.Pumputytė, M.Ambrazas).
 • 2020-12-17 Kalėdinė pramogėlė „Viščiukų“ grupei (vad. I.Miliūnė, I.Pumputytė).
 • 2020-12-17 Kalėdinė pramogėlė „Boružėlių“ grupei (vad. R.Didžpetrė, L.Rimkienė, I.Pumputytė, M.Ambrazas).

2020-2021 m. m. vykdomos programos:

 • GMP (koord. R.Pečiukonytė)
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa priešmokyklinei grupei ,,Zipio draugai“ (R.Bukauskienė)
 • Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa ikimokyklinei grupei ,,Kimočis“ (R.Didžpetrė)
 • „Sveikatiada“ (koord. A.Čiunkienė)
 • Neformaliojo vaikų švietimo programa.                                     

Karantino metu

2020-03-24 – 2020-05-18 Dėl karantino buvo vykdomas nuotolinis mokymas. Sukurtose virtualiose grupėse buvo pateiktos savaitinės temos. Tėvai su vaikais atlikdavo pateikiamas užduotis ir dalyvavo fotografijų parodėlėse.

 2020-03-27 – „Gražiausio paukštelio konkursas“( tėvai dalijosi darbelių nuotraukomis);

 2020-04-14- „Smagiausia Velykų akimirka“

 2020-04-21- „Žydėjimas“ (nuotraukos prie žydinčių medžių ir krūmų);

 2020-04-23 – „Mano įspūdingiausia „Ū“ raidė“( raidės iš gamtinės medžiagos);

Powerpoint sukurtos mokomosios mežiagos 6 savaitės temoms:

 Savaitės tema „Varnėno inkile“

 Savaitės tema „Pas Velykų bobutę“

 Savaitės tema „Tarp žiedų“

 Savaitės tema „Dovanų dirbtuvėse“

 Savaitės tema „ Per mokslo kalnus“

 Savaitės tema „Žaidimų aikštelėje“

Naudojant IKT parengtos mokymo priemonės:

 „Pavasarį sugrįžtantys paukščiai“

 „Pavasarinės gėlės“

 „Velykų margučiai“

Nuotoliu buduvu iniciajuotos parodėlės:

 2020-03-27 – „Gražiausio paukštelio konkursas“ (tėvai dalijosi darbelių nuotraukomis);

 2020-04-14- „Smagiausia Velykų akimirka“

 2020-04-21- „Žydėjimas“ (nuotraukos prie žydinčių medžių ir krūmų)

 2020-04-23 – „Mano įspūdingiausia raidė“( raidės iš gamtinės medžiagos);

 

2019 m. renginių, projektinės veiklos ataskaita

 • 2019-01-03 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  N.Talmontienė, R.Bukauskienė, V.Baškienė, Z.Kriaučiūnienė, R.Didžpetrė.
 • 2019-01-03 Psichologijos seminaras „Psichologinio atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“ (Lyderystės ekspertų grupės lektorė-psichologė Eglė Masalskienė)
 • 2019-01-11 Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Bukauskienė, V.Baškienė, Z.Kriaučiūnienė, R.Didžpetrė).
 • 2019-01-16 Žiemos pramogėlė „Besmegenių šalis“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, I.Miliūnė, R.Katkevičienė).
 • 2019-01-17 Mokytojų tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos; dėl 2019 m. veiklos plano; einamieji klausimai).
 • 2019-01-22 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos; dėl 2019 m. veiklos plano; einamieji klausimai).
 • 2019-01-25 – 02-04 Neringos sporto mokyklos 40-mečio vaikų piešinių konkursas „Mano jachta“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (mokytojos).
 • 2019-01-29 Akcija, skirta tarptautinei Sniego dienai: „Kviečiame judėti visus – šaltis sportui nebaisus“. Akcijos organizatoriai – RIĮDA „Sveikatos želmenėliai“ ir Marijampolės vaikų lopšelio-darželis „Vaivorykštė“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (vad. – Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-01-31 Respublikinė piešinių parodoja-konkursas „100 žingsnelių sveikatos link“. Rengėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“. Dalyvavo 3 gr. vaikai (I.Miliūnė).
 • 2019-01-31 KNNP šviečiamasis renginys apie paukščių lesinimą žiemą (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė ir visuomenės informavimo specialistė I.Kriščiūnaitė)Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (E.Norkutė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-02-01 Mažųjų Sniego žygis. Dalyvavo 1-2 gr. vaikai (R.Didžpetrė, R.Pečiukonytė).
 • 2019-02-06 – 15 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkursas „Ginti. Saugoti. Padėti. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ( … ).
 • 2019-02-08 Gamtosauginė akcija „Baltajam badui – NE!“: „Miško bankas“ ir vaikų žygis į gamtą padėti žvėreliams. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-02 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo vaikų popieriaus plastikos paroda „Žiemos peizažas“. Rengėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-02-12 Respublikinė sapnų gaudyklių paroda „Neš pelytė saldų miegą“. Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“. Dalyvavo 1-2 gr. vaikai (R.Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė).
 • 2019-02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirta Neringos savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių meninė akcija ir parodėlė „Laisvės paukščiai“. Organizatorė  R.Bukauskienė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (mokytojos), Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo  skyriaus auklėtiniai, Neringos gimnazijos pradinių klasių mokiniai.
 • 2019-02-14 Šventinis koncertas „Čia – mūsų namai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Svečiuose – Neringos Neįgaliųjų draugijos nariai. Koncerto rengėjos – E.Petrėnienė, V.Baškienė, N.Talmontienė). Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (mokytojos).
 • 2019-02-14 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, mokinių ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Atvirukas Lietuvai-2019“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (organizatorius – Švenčionių raj. švietimo pagalbos tarnyba). Dalyvavo 3 gr. vaikai (vad. – I.Miliūnė).
 • 2019-02-14 Respublikinė ikimokyklinių įstaigų lankstinių fotonuotraukų paroda „Mylimai Lietuvai skiriu…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“). Dalyvavo 3 gr. vaikai (vad. – I.Miliūnė).
 • 2019-02-20 Klaipėdos PPT lektoriaus V. Karvelio paskaita „Ką žinome ir ko nežinome apie šiuolaikinius vaikus“. Paskaita skirta Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir visų Neringos sav. švietimo įstaigų bendruomenėms.
 • 2019-02-28 Išvyka vaikams į P.Domšaičio galeriją Klaipėdoje. Pažintinis užsiėmimas „Kaip lietuvininkai darbus dirbo“. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2019-02-28 – 03-04 Menų savaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, visos mokytojos.
 • 2019-03-04 Kaziuko mugė. Vad. E.Norkutė, R.Pečiukonytė, N.Talmontienė. Ruošėsi ir dalyvavo 1-4 gr. vaikai, visos mokytojos.
 • 2019-03-05 Užgavėnės. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (R.Bukauskienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė, R.Pečiukonytė).
 • 2019-03-08 Tarptautinė ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinė-meninė paroda „Vėjo darbai“. Organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“. Dalyvavo 1 gr. vaikai (R.Didžpetrė).
 • 2019-03-12 Neringos sav. švietimo įstaigų šventinis koncertas „Kurkime Lietuvai kartu“. Dalyvavo 4 gr. vaikai (J.Survilienė).
 • 2019-03-18 Akcija „Rengiuosi pats“. Sumanytoja ir koordinatorė – R.Didžpetrė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, V.Baškienė, R.Bukauskienė).
 • 2019-03-19 Tėvai – vaikams: šeimų sporto šventė „Visiems kartu žaisti smagu!“. Vad.  Viktoras Kriukovas. Dalyvavo šeimos, auklėtojos. Organizavo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ taryba (pirmininkė D.Starkutė-Kriukovė).
 • 2019-03-20 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Žemė – mūsų širdyje“, skirta Pasaulinei Žemės dienai. Organizatorė  I.Miliūnė, koordinatorė – R.Pečiukonytė. Dalyvavo 49 Lietuvos ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugd. įstaigos.
 • 2019-03-21 Pramogėlė „Paukščių rytas“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, V.Baškienė, E.Petrėnienė, Talmontienė).
 • 2019-03-22 Pasaulinės vandens dienos minėjimas: bandymai su vandeniu, darbelių paroda. Dalyvavo 1, 4 gr. vaikai (R.Didžpetrė, M.Lavickienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-03-22 Saugaus elgesio ir eismo gatvėje valandėlė, svečiuose – VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (I.Miliūnė, R.Bukauskienė).
 • 2019-03-25 – 29 Sveikatingumo savaitė: kasrytinės mankštos lauke. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (visos mokytojos).
 • 2019-03-25 Sveikatingumo savaitė: sveikatos ir saugumo valandėlių diena. Saugaus elgesio ir eismo gatvėje valandėlė, svečiuose – VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-03-26 Sveikatingumo savaitė: sporto ir linksmybių diena. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė).
 • 2019-03-27 Sveikatingumo savaitė: mankšta su terapiniais kamuoliais. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (vad – Klaipėdos m. VSB mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistė M.Lavickienė).
 • 2019-03-28 Sveikatingumo savaitė: Dantukų karalystės ir sveiko maisto diena. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, V.Baškienė, R.Bukauskienė).
 • 2019-03-29 Sveikatingumo savaitė: žygis į kopas. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-04-01 – 05-01 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinės laboratorijos darbų paroda „Stebuklingas vanduo“. Organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“. Dalyvavo 1, 4 gr. vaikai (R.Didžpetrė, E.Petrėnienė, R.Bukauskienė).
 • 2019-04-03 Pasiruošimas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugaus eismo konkursui „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“Dalyvavo 3-4 gr. (VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus, grupių mokytojos). Mokymai vyko balandžio 3, 5, 9, 12,16, 18, 24, gegužės 6, 8 dienomis.
 • 2019-04-05 Respublikinė mankšta flashmob`as „Laikas keltis“, skirta Pasaulinei Sveikatos dienai paminėti. Organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, dalyvavo 64 RIUĮD asoc. „Sveikatos želmenėliai“ ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugd. įstaigos. Dalyvavo 1-4 gr. (R.Pečiukonytė, I.Miliūnė, V.Baškienė).
 • 2019-04-08 RIĮD asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ sveikatinimo akcija – masinis bėgimas „Aš bėgu“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, V.Baškienė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-04-12 Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ mokymai ne švietimo darbuotojams „Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai“. Lektorė – psichologė, Individualiosios psichologijos instituto dėstytoja S.Markuckienė. Paskaita skirta visų Neringos sav. švietimo įstaigų bendruomenėms. Dalyvavo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių tėvai.
 • 2019-04-15 Neringos gimnazijos mokinių skaitovų konkursas „Poezijos pavasarėlis“. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė).
 • 2019-04-18 Tautodailės užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“, J.Leikaitės animac. f. „Margučių rytas“. Vad. – R.Pečiukonytė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-04-23 Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“. Velykinė pramogėlė „Kaip spalvoti akmenukai, rido, rido kiaušinukai…“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Didžpetrė, R.Pečiukonytė, V.Baškienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-04-29 Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“. Neringos meno mokyklos mokinių koncertas „Draugai – draugams“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-04-30 Mamyčių pasveikinimai su Motinos diena. Dalyvavo 1-2 gr. vaikai (vad. –Z.Kriaučiūnienė, N.Talmontienė, R.Didžpetrė).
 • 2019-04-30 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugaus eismo konkurso „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ II etapas NidojeDalyvavo 3-4 gr. (VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus, grupių mokytojos).
 • 2019-05-02 Saugaus eismo valandėlė su Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojais. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (I.Milliūnė, E.Petrėnienė, R.Pečiukonytė).
 • 2019-05-03 Neringos ugdymo bei švietimo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų – vėjo varpelių, barškučių, arfų – paroda „Vėjo muzika“. Organizatorė – R.Didžpetrė, koordinatorė – R.Pečiukonytė. Dalyvavo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ šeimos ir Neringos gimnazijos mokiniai, mokytojai.
 • 2019-05-06 Ant palangių sudaigintų daržovių sodinimas į daržą. Tolesnė priežiūra: laistymas, ravėjimas ir pan. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (visos mokytojos).
 • 2019-05-09 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugaus eismo konkurso „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ III etapas KlaipėdojeDalyvavo 3-4 gr. (VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus, E.Petrėnienė).
 • 2019-05-10 Judėjimo sveikatos labui dienos minėjimas (judrieji žaidimai, futboliukas, linksmos estafetės gamtoje). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Didžpetrė; Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė).
 • 2019-05-11 Pažintinė darbuotojų kelionė į Rundalės rūmus.
 • 2019-05-15 Priešmokyklinės gr. spektakliuko „Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti“, skirto Šeimos dienai, pristatymas tėveliams. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, N.Talmontienė, J.Survilienė).
 • 2019-05-15 Svečiuose – Neringos gimnazijos ketvirtokai ir būsimoji pirmokų mokytoja. Priešmokyklinės gr. spektakliukas „Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, N.Talmontienė, J.Survilienė, V.Baškienė, Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė).
 • 2019-05-24 Susitikimas su dailininke ir literate, menininkų klubo „Plekšnė“ įkūrėja Giedre Bulotaite-Jurkūniene. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė). Dailininkės dovana – pristatyta jos sukurta ir iliustruota knygelė vaikams „………………“.
 • 2019-05-24 Išvyka į KNNP Nidos lankytojų centrą: pažintinis užsiėmimas „Spalvingieji drugeliai“ (vad. – KNNP darbuotojai). Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (V.Baškienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-05-27 – 06-07 Edukacinė programa „Magiški kiaušiniai“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (visos mokytojos).
 • 2019-05-28 Priešmokyklinės grupės vaikų šventė „Buvo smagu žaisti kartu“. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, N.Talmontienė, J.Survilienė, I.Miliūnė).
 • 2019-05-29 Mokyklos tarybos ir tėvų komitetų posėdis (dėl mokesčio už lopšelio-darželio lankymą; Mokyklos nuostatų (punktų) keitimo; dėl priešmokyklinės jungtinės grupės formavimo; dėl vaikų sveikatingumo ir gydytojo pažymų; dėl darbo organizavimo vasaros metu).
 • 2019-05-30 Neringos švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių šventė „Draugauk, sportuok, mylėk – gyvenk!“. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, N.Talmontienė).
 • 2019-06-03 Vaikų gynimo dienos proga – klouno Lulu programa „Vaikystės spalvos“ („Klouno Llulu namai“, aktorius Linas Lukošius). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (Z.Kriaučiūnienė, R.Pečiukonytė, V.Baškienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-06-11 Mokytojų tarybos posėdis: Mokyklos metodinės veiklos ataskaita (metodinės veiklos ataskaita, ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas; VGK ataskaita, mokytojų veiklos analizė); dėl Mokyklos nuostatų keitimo; dėl veiklos organizavimo vasaros metu; dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose.
 • 2019-06-12 Respublikinė vaikų piešinių paroda „Aš noriu augti prie švarios jūružės“. Parodą organizavo Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ gamtosauginis komitetas, visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“, Palangos Botanikos parko administracija. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Bukauskienė). Pristatymas – Palangoje prie jūros.
 • 2019-06-18 grupės „Tonika“ koncertas vaikams „Už paslaptingų durų“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių mokytojai
 • 2019-08-30 Mokytojų tarybos posėdis: Ikimokyklinės ugdymo programos aptarimas, 2019-2020 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas, tradicinių ir netradicinių renginių aptarimas, išvykų, kurioms reikalingas mokyklinis autobusas plano aptarimas, priešmokyklinės ugdymo grupės 2018-2019 m. m. veiklos planų, gairių aptarimas, edagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas.
 • 2019-09-10 Mokytojų rudens konferencija ir projekto „Lyderių laikas 3“ bendras renginys „Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“.
 • 2019-09-02 Mokslo ir žinių dienos pramogėlė vaikams „Zuikių mokyklėlė“. Vad. – R.Didžpetrė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (R.Bukauskienė, V.Baškienė, A.Čiunkienė, R.Katkevičienė, N.Talmontienė, J.Survilienė).
 • 2019-09-11 Sveikatingumo žygis Baltijos jūros dienai paminėti. Dalyvavo 4 gr. vaikai, vad. – E.Petrėnienė.
 • 2019-09-12 Saugaus elgesio ir eismo gatvėje valandėlė, svečiuose – VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (A.Čiunkienė, R.Bukauskienė).
 • 2019-09-12 Pažintinė vaikų išvyka į KNNP direkcijos Nidos lankytojų centrą: edukacinis užsiėmimas „Kuršių nerija ir jos gamta“ (vad. – KNNP neformalaus švietimo specialistė G.Krištopaitytė). Dalyvavo 3 gr. vaikai (A.Čiunkienė, R.Pečiukonytė).
 • 2019-09-19 Pažintinė vaikų išvyka ir užsiėmimas į Neringos muziejų Nidos žvejo etnografinę sodybą (vad. – muziejaus darbuotoja). Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2019-09-20 Darnaus judumo savaitės renginiai grupėse – 4 gr. vaikų sveikatingumo žygis į kopas (E.Petrėnienė), 3,2,1 gr vaikų išvykos į Nidos vaikų žaidimų aikšteles (A.Čiunkienė, I.Miliūnė, R.Didžpetrė).
 • 2019-09-27 Minint Pasaulinę Turizmo dieną – pažintinė vaikų išvyka į Parnidžio kopą, prie Saulės laikrodžio. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (E.Petrėnienė, R.Pečiukonytė).
 • 2019-10-03 Šeimos teatro „Lino lėlės spektaklis vaikams „Vilkas ir ožiukai“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (.
 • 2019-10-15 Mokyklos grupių tėvų komitetų ir tėvų bendras susirinkimas: Mokyklos tarybos rinkimai (Tarybos sudėties atnaujinimas); dėl užmokesčio už lopšelį-darželį tvarkos keitimo dėl sveikatos pažymų; dėl Kalėdinių renginių planavimo.
 • 2019-10-22 Pažintinė-meninė vaikų išvyka į Klaipėdos Prano Domšaičio galeriją, edukacinį užsiėmimą: ,, Metų laikų malūnas“. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (A.Čiunkienė, E.Petrėnienė).
 • 2019-10-22 Klaipėdos spec. pedagogų vizitas darželyje.
 • 2019-10-28 Meninė tėvų ir vaikų darbų parodėlė „Mus kviečia moliūgų žibintų šviesa“. Iniciatorius – R.Bukauskienė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai.
 • 2019-11-06 Pyragų diena: Neringos slaugos ligonių ir KNNP darbuotojų lankymas su pyragaisDalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių mokytojai
 • 2019-11-22 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojams projektas Neringos savivaldybės „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje“ mitybos edukacija vaikams (sveikų užkandžių gamyba ir degustacija). Dalyvavo 4 gr. vaikai, (E.Petrėnienė).
 • 2019-11-16 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio „Kuršių kiemas“. Renginio vedančioji – I.Miliūnė. Dalyvavo mokytojai, darbuotojai.
 • 2019-11-19 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio šventinis koncertas „Nes čia švyturys“. Dainelė „Ežiukas“, dalyvavo 3-4 gr., vad. N.Talmontienė; šokis „Linksma lietaus dainelė“, dalyvavo 4 gr., vad. J.Survilienė.
 • 2019-11-19 Neringos miesto gimtadieniui skirta rudenėlio šventė „Spalvota Neringa“. Šventę vedė I.Miliūnė, rengėjos – N.Talmontienė, J.Survilienė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, A.Čiunkienė, R.Katkevičienė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai.
 • 2019-12-02 Neringos meno mokyklos mokinių koncertinė popietė vaikams „Kalėdų belaukiant“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių mokytojai
 • 2019-12-02 Pažintinė vaikų išvyka į mokyklą, fizikos pamokėlę (vedė vyr. mokytojas I.Miliūnas). Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2019-12-06 Kalėdinė tėvų, vaikų, darbuotojų parodėlė „Žaisliukas Kalėdų eglutei“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai, grupių mokytojai.
 • 2019-12-06 Advento popietė su tėvais „Šiltas vakaras“ „Ežiukų“ grupėje. Vad. – E.Petrėnienė, R.Bukauskienė.
 • 2019-12 Advento popietės kt. grupėse.
 • 2019-12-12 Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis atvirukas“, vad. – J.Truikienė. Dalyvavo 3 gr. vaikai (A..Čiunkienė).
 • 2019-12-12 Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis atvirukas“, vad. – J.Truikienė. Dalyvavo 4 gr. vaikai (E.Petrėnienė).
 • 2019-12-19 Kalėdinis vakaras – vaikų susitikimas su Kalėdų seneliu ir Snieguole bei išmania Varna. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, mokytojos: R. Didžpetrė, I.Miliūnė, A.Čiunkienė, E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, N.Talmontienė, J.Survilienė. Salės, koridorių, laiptinės, grupių ir langų puošimas – R.Katkevičienė, visos grupių mokytojos.

 

2018 m. renginių, projektinės veiklos ataskaita

 • 2018-01-04 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  N.Talmontienė, E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Norkutė.
 • 2018-01-05 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos; dėl 2018 m. veiklos plano; einamieji klausimai)
 • 2018-01-12 Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  grupių auklėtojos: R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Norkutė.
 • 2018-01-17 Šeimos teatro „Lino lėlės“ spektaklis „Lietuviška pasaka apie tris seseris“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių auklėtojos: V.Baškienė, I.Miliūnė, E.Norkutė, E.Skuodaitė.
 • 2017-01-22 – 02-15 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta vaikų piešinių akcija „Graži tu, mano brangi tėvyne!“. Iniciatorė – R.Pečiukonytė, koordinatorės – I.Miliūnė, R,Bukauskienė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (vad.  grupių auklėtojos), Neringos gimnazijos pradinių klasių bei Juodkrantės ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokiniai.
 • 2017-01-22 – 02-13 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta pilietinė akcija „Aš lietuvis“. Iniciatorius – Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  grupių auklėtojos.
 • 2018-02-01 – 03-01 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta akcija „Įpink žodį į juostą“. Iniciatorius ir organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“. Dalyvavo 3 gr. vaikai. Vad.  I.Miliūnė, R.Bukauskienė.
 • 2018-02-06 – 20 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Mažoj širdelėj – Lietuva“. Iniciatorius ir organizatorius – Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Paroda buvo buvo eksponuojama Kelmės kultūros centre, Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje (vaikų skyriuje), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai. Vad.  I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė.
 • 2018-02-13 Užgavėnės. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Skuodaitė, J.Survilienė.
 • 2018-02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas vaikų koncertas „Ir užaugo ąžuolas“ . Vad.  E.Petrėnienė, N.Talmontienė, J.Survilienė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, grupių auklėtojos.
 • 2018-02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas priešmokyklinės grupės vaikų spektakliukas „Jaučio trobelė“. Vad.  E.Petrėnienė, V.Baškienė, N.Talmontienė, J.Survilienė, R.Katkevičienė. Spektakliuką žiūrėjo 2-3 gr. vaikai.
 • 2018-02-27 LTOK ir RIUKKPA projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapo sporto šventė. Vad.  E.Petrėnienė, R.Bukauskienė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Skuodaitė, Z.Kriaučiūnienė, J.Survilienė.
 • 2018-02-19 – 2018-03-02 Menų savaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, vad. – grupių auklėtojos.
 • 2018-03-01 Kaziuko mugė. Vad.  Z.Kriaučiūnienė, N.Talmontienė. Ruošėsi ir dalyvavo 1-4 gr. vaikai, visos grupių auklėtojos.
 • 2017-03-08 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 28-mečiui skirtas vaikų rytmetis „Lietuvos šalelėj skamba mūs daina“. Priešmokyklinės grupės spektakliukas „Jaučio trobelė“. Vad. E.Petrėnienė, N.Talmontienė, J.Survilienė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Skuodaitė, I.Miliūnė, Neringos gimnazijos pradinių klasių mokiniai.
 • 2018-03-16 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirto respublikinio projekto „Nežinau, kada pumpuras gimsta, gilėj ąžuolas miega – žinau“ pradžia – ąžuolo sėjimas. Projekto sumanytojas ir koordinatorius – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Petrėnienė, I.Miliūnė.
 • 2018-03-20 Akcija Žemės dienai. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: V.Baškienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė, R.Katkevičienė.
 • 2018-13-21 Sveikatos princas ir Pozityvios animacijos studija „Sveika Ateitis“. Mankštų ciklas I. Vad – kineziterapeutas Nerijus Braždžiūnas. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Skuodaitė, R.Bukauskienė, V.Baškienė.
 • 2018-03-22 Sveikatos princas ir Pozityvios animacijos studija „Sveika Ateitis“. Mankštų ciklas II. Vad – kineziterapeutas Nerijus Braždžiūnas. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos: I.Miliūnė, R.Bukauskienė, V.Baškienė.
 • 2018-03-22 Akcija Vandens dienai. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: V.Baškienė, R.Bukauskienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė.
 • 2018-03-29 Tautodailės užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“, J.Leikaitės animac. f. „Margučių rytas“. Vad. – R.Pečiukonytė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos: I.Miliūnė, E.Petrėnienė.
 • 2017-03-29 Tėvai – vaikams: šeimų sporto šventė „Visiems kartu žaisti smagu!“. Vad.  Viktoras Kriukovas. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, auklėtojos. Organizavo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ taryba (pirmininkė D.Starkutė-Kriukovė).
 • 2018-04-03 Velykinė pramogėlė „Kaip spalvoti akmenukai, rido, rido kiaušinukai…“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė.
 • 2018-04-09 RIĮD asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ sveikatinimo akcija – masinis bėgimas „Aš bėgu“ . Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė.
 • 2018-04-12 LTOK ir RIUKKPA projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapo sporto šventė Klaipėdoje. Dalyvavo 4 gr. vaikų komandos. Vad.  E.Petrėnienė, R. Bukauskienė.
 • 2018-04-16 Spektaklis vaikams „Kaip klounas laimės ieškojo“Svečiuose – „Klouno Lulu namai“ (Klaipėdos dramos teatro aktorius Linas Lukošius). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, Neringos gimnazijos pradinių klasių mokiniai.
 • 2018-04-18 Neringos gimnazijos pradinių klasių poezijos skaitovų popietė „Poezijos pavasarėlis“. Dalyvavo trys 4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, V. Baškienė.
 • 2018-04-19 Pavasarinė talka „Darom“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, N.Talmontienė, V.Baškienė.
 • 2018-04-24 Visuotinis tėvų susirinkimas (dėl …)
 • 2018-04-25 Lietuvių tautos ir valstybės vėliavos 100-mečiui – vaikų rytmetis. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, E. Skuodaitė, E.Petrėnienė).
 • 2018-04-30 Vaikų koncertas-pramogėlė Motinos dienai „Darbščiosios bitelės“. Dalyvavo 3 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, R.Bukauskienė, meno pedagogė – N.Talmontienė.
 • 2018-05-03 Vaikų koncertai-pramogėlės Motinos dienai „Nuo motulės rankų prasideda kelias“. Dalyvavo 1, 2, 4 gr. vaikai, auklėtojos – Z.Kriaučiūnienė, E.Skuodaitė, E.Petrėnienė, V.Baškienė, meno pedagogės – N.Talmontienė, J.Survilienė.
 • 2018-05-08 Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato organizuoto saugaus eismo konkurso „2018 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ I turas Juodkrantėje. Dalyvavo 4 gr. komanda, auklėtoja – E.Petrėnienė.
 • 2018-05-09 Projekto „Taisyklinga laikysena pristatymas darželio bendruomenei (kamuoliai).
 • 2018-05-10 Judėjimo sveikatos labui dienos minėjimas (futboliuko varžybos (Neringos sav. VSRSP projektas), linksmos estafetės gamtoje). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: V.Baškienė, R.Bukauskienė, I.Miliūnė, E. Norkutė.
 • 2018-05-10 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto saugaus eismo konkurso „2018 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ II turas Klaipėdoje. Dalyvavo 4 gr. komanda, auklėtoja – E.Petrėnienė.
 • 2018-05-16 Pažintinė išvyka „Kur gyvena Nidos avys ir ožkos“. Dalyvavo 2-3 gr. vaikai, auklėtojos: E.Skuodaitė, I.Miliūnė.
 • 2018-05-18 Svečiuose – Neringos gimnazijos ketvirtokai ir būsimoji pirmokų mokytoja. Priešmokyklinės grupės vaikų spektakliukas „Jaučio trobelė“. Vad.  E.Petrėnienė, N.Talmontienė, J.Survilienė. Spektakliuką žiūrėjo ir 3 gr. vaikai.
 • 2018-05-19 LTOK ir RIUKKPA projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ III etapo sporto šventė Palangoje. Vad.  E.Petrėnienė, R. Bukauskienė. Dalyvavo 4 gr. vaikų komandos.
 • 2018-05-24 Šventinis tarptautinės socialinės programos „Zipio draugai“ užbaigimo rytmetis. Vad.  E.Petrėnienė. Dalyvavo 4 gr. vaikai.
 • 2018-05-28 Mokyklos tarybos posėdis.
 • 2018-05-29 Priešmokyklinės grupės šventė „Buvo smagu žaisti kartu“. Vad.  E.Petrėnienė,, V.Baškienė, N.Talmontienė, J.Survilienė. Aplinką puošė Z.Kriaučiūnienė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė. Sveikino 3 gr. vaikai.
 • 2018-06-01 Tarptautinė Vaikų gynimo diena. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė, E. Norkutė.
 • 2018-06-05 Mokytojų tarybos posėdis. Dienotvarkėje: metodinės veiklos ataskaita. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. Kvalifikacijos tobulinimas. Ugdomojo proceso priežiūra. Vaiko gerovės komisijos trumpa ataskaita. Priešmokyklinės grupės veiklos analizė. Logopedo veiklos analizė. Meninės veiklos analizė. Vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko veiklos įsivertinimo anketa.
 • 2018-06-08 Gamtosauginių mokyklų programos sertifikato ir Žaliosios vėliavos įteikimas Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ Neringos gimnazijoje. Už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius atvežė ir įteikė Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ apdovanojimą – tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir Žaliąją vėliavą. Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtojos: V.Baškienė, N.Talmontienė.
 • 2018-06-19 Pramogėlė „Ką sapnuoja Drambliukai“ su grupe „Tonika“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E. Norkutė, I.Vaivadaitė.
 • 2018-07-13 Paskaita Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenei „Pojūčių valdymas“. Lektorius – I.Gavriljev, vaikų ligų gydytojas, jogos instruktorius. Dalyvavo …
 • 2018-07-19 KNNP edukacijos vaikams „Pažink Kuršių neriją“. Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtoja I.Kazlauskienė.
 • 2018-08-31 Mokytojų tarybos posėdis ir sanitarinė diena. Darbotvarkė: ikimokyklinės ugdymo programos aptarimas; mokyklos 2018-2019 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas; 2017-2018 m.m. veiklos tradicinių ir netradicinių renginių aptarimas; išvykų, kurioms reikalingas mokyklinis autobusas plano aptarimas; priešmokyklinės ugdymo grupės 2018-2019 m. m. veiklos planų, gairių aptarimas; pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas; dėl metodinių priemonių ir grupių papildymo žaislais; vidaus darbo tvarkos taisyklių aptarimas; priešgaisrinės ir darbo saugos instruktažas.
 • 2018-09-03 Rugsėjo 1-osios – mokslo ir žinių dienos metų pradžios pramogėlė vaikams. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E. Norkutė, Z.Kriaučiūnienė.
 • 2018-09-07 Sveikatingumo žygis Baltijos jūros dienai paminėti. Dalyvavo 4 gr. vaikai, vad. – E.Petrėnienė.
 • 2018-09-10 – 2018-09-14 Saugaus eismo savaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, vad. – grupių auklėtojos.
 • 2018-09-10 Mokslo metų pradžios pramogėlė su piratu Džeku („Klouno Llulu namai“, aktorius Linas Lukošius). Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, vad. – grupių auklėtojos: V.Baškienė, R.Bukauskienė, Z.Kriaučiūnienė, .
 • 2018-09-10 Projekto „Taisyklinga laikysena užsiėmimas su kamuoliais Neringos gimnazijoje. Dalyvavo R.Bukauskienė, …..
 • 2018-09-14 Saugaus eismo pramogėlė „Aš saugus, kai žinau“. Vad. – R. Didžpetrė, svečiuose VPK Kelių policijos tarnybos pareigūnas Nerijus Stankus. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: I.Miliūnė, R.Bukauskienė, Z.Kriaučiūnienė.
 • 2018-09-17 Darnaus judumo savaitės renginys – futboliuko varžybos. Vad. – E.Petrėnienė. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai.
 • 2018-09-18 Darnaus judumo savaitės renginys – vaikų sveikatingumo žygis į kopas. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai. Vad. – E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Norkutė.
 • 2018-09-19 Darnaus judumo savaitės renginys – draugiškas vaikų bėgimas krantine ties golfo aikštynu prie Neringos sporto mokyklos. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad. – R.Bukauskienė, V.Baškienė, Z.Kriaučiūnienė, R.Didžpetrė.
 • 2018-09-20 Išvyka į KNNP Tropinių drugelių namus prie Smiltynės lankytojų centro. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai. Vad. – R.Bukauskienė, I.Miliūnė.
 • 2018-09-21 Darnaus judumo savaitės renginys – viešųjų Nidos vaikų žaidimų aikštelių aplankymas ir žaidimai jose. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, vad. – grupių auklėtojos: R.Bukauskienė, V.Baškienė, R.Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė.
 • 2018-09-26 Visuotinis Mokyklos tėvų susirinkimas. Darbotvarkė: Mokyklos Tarybos pirmininko ataskaita už 2016-2018 m.; Mokyklos Tarybos rinkimai 2018-2020 m.; informacija apie vaikų maitinimo organizavimą; dėl Psichologinio konsultavimo grupės  seminaro  spalio 2 d.; kiti klausimai.
 • 2018-10-01 – 2018-10-19 Mokyklos bendruomenės darbelių iš gamtinės medžiagos parodėlė „Rudens žiedas“.
 • 2018-10-02 Psichologinio konsultavimo grupės seminarai: mokytojams „Vaikų dėmesio ir aktyvumo sutrikimas“ (trukmė – 3 akad. val.) ir tėvams „Laimingi vaikai – iššūkis tėvams“ (trukmė – 2 akad. val.).
 • 2018-10-04 Parodėlė Pasaulinei gyvūnų globos dienai „Aš ir mano augintinis“. Dalyvavo 4 gr. vaikai, vad. – R.Bukauskienė.
 • 2018-10-12 Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ projekto „Futboliuko draugija“, iš dalies remiamo Neringos sav. VSRSP, sportinė išvyka į Juodkrantės stadioną: draugiškos varžybos su Neringos gimnazijos Juodkrantės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Nidos lopšelio-darželio ugdytiniais. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai.
 • 2018-10-16 3-os „Bitučių“ grupės ir 4-os „Ežiukų“ grupės vaikus į pažintinė išvyka į Klaipėdos zoologijos sodą (auklėtojos E. Petrėnienė ir I.Miliūnė).
 • 2018-10-18 VšĮ „Sveikatai palankus“ mitybos edukacija vaikams (sveikų užkandžių gamyba ir degustacija) bei susitikimas su Mokyklos bendruomene, kur vyko pokalbiai apie sveiką mitybą ir buvo atsakoma į iškilusius klausimus. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių auklėtojos: R.Bukauskienė, I.Miliūnė, E.Norkutė, Z.Kriaučiūnienė; mokyklos bendruomenė.
 • 2018-11-14 Mokyklos tarybos posėdis-susirinkimas. Dalyvauja Neringos savivaldybės vicemeras Narūnas Lendraitis. Darbotvarkė: dėl vaikų maitinimo; dėl ugdymo proceso tobulinimo; dėl Kalėdinių renginių organizavimo; kiti aktualūs klausimai.
 • 2018-11-17 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio „Kuršių kiemas“. Renginio vedančioji – I.Miliūnė. Dalyvavo pedagogės – J.Mažeikienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė, R.Bukauskienė, R.Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė, R.Pečiukonytė….
 • 2018-11-17 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio šventinis koncertas „Sukurta Neringai“. Dainelė „Ežiukas“, dalyvavo 3-4 gr., vad. N.Talmontienė, dekoracija – R. Katkevičienė; šokis „Linksma lietaus dainelė“, dalyvavo 4 gr., vad. J.Survilienė.
 • 2018-11-19 – 21 Galimybė tėvams paragauti maisto, gaminamo darželyje pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ sudarytus ir Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius.
 • 2018-11-20 Rudenėlio palydų šventė, skirta Neringos miesto gimtadieniui „Po visų rudens darbų pasibūti mums smagu“. Vad. – I.Miliūnė ir R.Bukauskienė, N.Talmonienė, J.Survilienė. Dekoracija – krosnis – R.Bukauskienė. Dalyvavo 1-4 gr., auklėtojos.
 • 2018-11-28 Projekto „Futboliuko draugija“ šventinis sporto rytmetis. Vad. – E.Petrėnienė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, J.Survilienė (šokių pertraukėlės).
 • 2018-12 Advento vakarai grupėse.
 • 2018-12-18 Kalėdinis vakaras – vaikų susitikimas su Kalėdų seneliu ir Snieguole bei išmania Varna. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: R. Didžpetrė, Z.Kriaučiūnienė, V.Baškienė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, N.Talmontienė. Salės, koridorių, laiptinės, grupių ir langų puošimas – R.Katkevičienė, visos grupių auklėtojos.

2017 m. renginių, projektinės veiklos ataskaita

 • 2017-01-09 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad. Pumputytė, J.Survilienė, V.Baškienė, E.Norkutė, E.Skuodaitė.
 • 2017-01-13 Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai. Vad.  grupių auklėtojos.
 • 2017-01-16 Tėvai – vaikams. Sporto užsiėmimai vaikams kiekvieną pirmadienį po pietų.  V.Kriukovas. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai.
 • 2017-01 Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio projektas ,,Ledo papuošalai žiemos sodui – 2017“. Dalyvavo 3 gr. vaikai. Vad. Bukauskienė, I.Miliūnė.
 • 2017-02-07/10 KNNP meninis užsiėmimas „Užgavėnių kaukė“. Dalyvavo 4 gr. vaikai (V.Baškienė). Vad.  KNNP specialistės edukologės.
 • 2017-02-15 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas rytmetis.  E.Petrėnienė, I.Pumputytė, scenografija – E.Norkutė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, E.Skuodaitė, R.Bukauskienė).
 • 2017-02-20 Lietuvių kalbos kultūros metai: susitikimas su soliste Sigute Trimakaite. Muzikinė pamokėlė-pasaka „Kokia graži lietuvių kalba“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Norkutė, E.Skuodaitė).
 • 2017-02-20 Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų koliažų paroda „Balta, balta, kur darais“. Dalyvavo 3 gr. vaikai (auklėtojos: I.Miliūnė, R.Bukauskienė).
 • 2017-02-22 Pažintinė išvyka į Kretingos muziejaus tradicinių amatų centrą (duonos kepimas). Dalyvavo 3-4 gr. vaikai (auklėtojos: R.Bukauskienė, R.Katkevičienė).
 • 2017-02-22 Užsiėmimai „Švarūs ir sveiki dantukai“. Vad. M.Lavickienė. Dalyvavo 2-1 gr. vaikai (auklėtojos: E.Skuodaitė, Z.Kriaučiūnienė)
 • 2017-02-22 Visuotinis tėvų susirinkimas. Susitikimas su Neringos policijos komisaru…
 • 2017-02-27 – 2017-03-03 Menų savaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, vad – grupių auklėtojos.
 • 2017-02-28 Užgavėnės. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, E.Skuodaitė, Z.Kriaučiūnienė, R.Katkevičienė (Morė)).
 • 2017-03-02 Kaziuko mugė.  E.Norkutė, E.Skuodaitė. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, V.Bašienė, R.Bukauskienė, I.Miliūnė, R.Katkevičienė ir vedančiosios).
 • 2017-03-07 Pramogėlė „Besmegenių šalis“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: Z.Kriaučiūnienė, R.Bukauskienė, E.Skuodaitė, E.Petrėnienė).
 • 2017-03-07 Tėvai – vaikams: Šeimų sporto šventė.  Viktoras Kriukovas. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, E.Skuodaitė, Z.Kriaučiūnienė).
 • 2017-03-11 Vaikų piešinių paroda Klaipėdoje Kovo 11-ai „Nupieškime Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“. Dalyvavo 3 gr. vaikai (vad. I.Miliūnė). Gautos padėkos iš Klaipėdos savivaldybės tarybos ir iš Lietuvos Seimo.
 • 2017-03-15 Pažintinė šviečiamoji išvyka į vaikams į Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. Užsiėmimas „Klaipėdos krašto buitis ir rūbai XIX a. pab.–XX a. pr.“, – MLIM specialistė. Pasivaikščiojimas po Avino kalną. Dalyvavo 3, 4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, R.Bukauskienė).
 • 2017-03-15/16 Klaipėdos PŠKC ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda „Saulutė ritasi per dangų“ Klaipėdos vaikų ligoninei papuošti. Dalyvavo 1, 3, 4 gr. vaikai (auklėtojos: I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė).
 • 2017-03-16 Lietuvių kalbos kultūros metai: susitikimas su poete, dailininke Daiva Molyte-Lukauskiene. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai (auklėtojos: E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, E.Norkutė, E.Skuodaitė).
 • 2017-03-18 Tėvai – vaikams. Inkilų dirbtuvėlė Preiloje: užsiėmimas šeimoms „Nameliai grįžtantiems paukščiams“. Vad. – Gyčio ir Žygio tėtis Darius Beržinis. Dalyvavo 3, 4 gr. vaikai (auklėtojos: I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė).
 • 2017-03-20 Žemės dienos minėjimas: akcija „Papuoškime paukščių namelius“ (inkilų spalvinimas akvarele) ir inkilų kėlimas į medžius. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai. Vad. Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Skuodaitė, tėtis D.Beržinis.
 • 2017-03-20 – 05-31 Darželio bendruomenės pavasarinė parodėlė „Čiulba ulba paukščių choras“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai. Vad.  grupių auklėtojos.
 • 2017-03 – 06 Plastmasinių kamštelių rinkimo akcija kūrybiniams darbams „Kamštelius renku – darželį puošiu“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai, grupių auklėtojos. Vad. – R.Bukauskienė.
 • 2017-03-22 Pasaulinės vandens dienos minėjimas „Vanduo – tai gyvybė“.
 • 2017-03-24 Savaitė be patyčių. Dalyvavo 4 gr. priešmokyklinukai (auklėtoja E.Petrėnienė) ir Neringos gimnazijos 4 kl. pradinukai (mokytoja N.Katėnienė).
 • 2017-03-29 Neringos policijos komisariato organizuotas konkursas „Saugiausias 2017 metų darželis“. Vad. – vyresn. tyrėja Vitalija Jokubynienė. Dalyvavo 4 gr. priešmokyklinukai (auklėtoja E.Petrėnienė) ir Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukai (auklėtoja V.Stonienė).
 • 2017-04-03 – 07 Kalbos savaitėDalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos.
 • 2017-04-04 Spektakliuko „Katinėlis ir gaidelis“ (pagal eiliuotą K.Kubilinsko pasaką) pristatymas. Vaidino „Ežiukų“ gr. priešmokyklinukai. Spektakliuką pastatė E.Petrėnienė, V.Baškienė, kaukės ir dekoracijos – R.Katkevičienė, šokis – J.Survilienė. Dalyvavo 1-3 gr. vaikai (auklėtojos – Z.Kriaučiūnienė, E.Skuodaitė, R.Baškienė).
 • 2017-04-06 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“, skirtas tautinio kostiumo ir piliakalnių metams. Dalyvavo 3 gr. auklėtinė Ema Raudytė. Vad. – I.Miliūnė. Plačiau – http://www.kvlc.lt/konkursas-triju-spalvu-istorija/
 • 2017-04-07 Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ respublikinė akcija „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti – MASINIS BĖGIMAS „AŠ BĖGU – 2017“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė ir R.Katkevičienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė, E.Skuodaitė.
 • 2017-04-11 Tautodailės užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“, J.Leikaitės animac. f. „Margučių rytas“. – R.Pečiukonytė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos: E.Norkutė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė
 • 2017-04-11 Spektakliukas „Katinėlis ir gaidelis“ (pagal eiliuotą K.Kubilinsko pasaką) Neringos Neįgaliųjų centre. Vaidino „Ežiukų“ gr. priešmokyklinukai. Vad. – E.Petrėnienė, V.Baškienė, kaukės ir dekoracijos – R.Katkevičienė, šokis – J.Survilienė.
 • 2017-04-13 Pažintinė išvyka vaikams į Palangos gintaro muziejų. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, auklėtojos – R.Bukauskienė, V.Baškienė.
 • 2017-04-18 Pramogėlė – „Vaikų Velykėlės“Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos.
 • 2017-04-24 – 28 Sveikatingumo savaitė. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos.
 • 2017-04-24 – 28 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų (piešinių) parodoje „Jūra motule, kokia tu dosni“. Parodos atidarymas – 2017-05-15 Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Dalyvavo 3-4 gr. vaikai.
 • 2017-04-25 Neringos meno mokyklos mokinių koncertas „Draugai – draugams“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – V.Baškienė, R.Bukauskienė, E.Norkutė, E.Skuodaitė.
 • 2017-04-26 Priešmokyklinukų protų mūšis „Mano gimtinė“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti (Klaipėdos l„Pušaitė“). Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, V.Baškienė.
 • 2017-04-27 Priešmokyklinukų spektakliukas „Katinėlis ir gaidelis“ Neringos gimnazijoje.
 • 2017-04-28 Priešmokyklinukų protų mūšyje „Mano gimtinė“ (Klaipėdos l„Pušaitė“) laimėtas prizas – edukacinis užsiėmimas Jūrų muziejuje „Kaip atsiranda perlas?“Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, V.Baškienė.
 • 2017-04-28 Mažoji pavasario talka „Darom“. Dalyvavo 1-3 gr. vaikai, auklėtojos.
 • 2017-05-05 Lietuvos olimpinės akademijos (LAO) piešinių konkursas „Mes sportuojame“Dalyvavo 3 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, R.Bukauskienė.
 • 2017-05-05 Pramogėlė Motinos dienai „Tau, mamyte, visos gėlės!“. Dalyvavo 1 gr. vaikai, auklėtoja Z.Kriaučiūnienė.
 • 2017-05-08 Vaikų koncertai-pramogėlės Motinos dienai „Tau, mamyte visos gėlės!“. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Norkutė, E.Skuodaitė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė, meno pedagogės – J.Stulgaitytė, E.Ostrenkova.
 • 2017-05-10 Judėjimo sveikatos labui diena: draugiškos futboliuko varžybos. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, R.Bukauskienė, E.Skuodaitė, R.Katkevičienė.
 • 2017-05-12 Gamtosauginių mokyklų programos sertifikato ir Žaliosios vėliavos įteikimas Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“. Už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius atvežė ir įteikė Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ garbingą apdovanojimą – tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir Žaliąją vėliavą. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – V.Baškienė, I.Miliūnė, E.Norkutė, Z.Kriaučiūnienė.
 • 2017-05-15 Svečiuose – Vilniaus neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Jie vaikams dainavo, pasakojo pasakojimus, sekė pasakas. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – E.Petrėnienė, I.Miliūnė, E.Norkutė, E.Skuodaitė.
 • 2017-05-16 Psichologijos seminaras pedagogams „50 sumanumą lavinančių užsiėmimų darželyje“. Lektorius – Tomas Lagūnavičius, psichologijos magistras, soc. mokslų daktaras.
 • 2017-05-29 Mokytojų tarybos posėdis.
 • 2017-05-31 „Sudie, darželi mielas“ – priešmokyklinės grupės išleistuvės. Dalyvavo 4 gr. vaikai. Vad. Petrėnienė, V.Baškienė, J.Stulgaitytė, E.Ostrenkova. Aplinkos puošyba: R.Bukauskienė, I.Miliūnė, Z.Kriaučiūnienė,
 • 2017-06-01 Tarptautinė Vaikų gynimo diena. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Norkutė, Z.Kriaučiūnienė, E.Petrėnienė, J.Stulgaitytė.
 • 2017-06-02 Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ organizuotas respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų kultūrinis-edukacinis skaitovų renginys, skirtas Tėvo dienai, „Su tėčiu po skėčiu“. Dalyvavo Faustas Krečius (3 gr.) Auklėtoja – I. Miliūnė.
 • 2017-06-23 Pažintinis meninis renginys „Pinkim Joninių vainiką“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, E.Norkutė, Z.Kriaučiūnienė, E.Petrėnienė.
 • 2017-09-01 Pramogėlė vaikams „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir Žinių diena“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, E.Skuodaitė, Z.Kriaučiūnienė, E.Petrėnienė.
 • 2017-09-14 KNNP pažintinis užsiėmimas vaikams „Pėdsekystė gamtoje“.  Giedrė Krištopaitytė, KNNP neformalaus švietimo specialistė. Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtoja – V.Baškienė.
 • 2017-09-26 Pažintinis užsiėmimas Nidos žvejo etnografinėje sodyboje.  Edita Anglickaitė-Beržinskienė, įstaigos „Neringos muziejai“ muziejininkė-edukatorė. Dalyvavo 3 gr. vaikai, auklėtoja – R.Bukauskienė.
 • 2017-09-26 Sveikatingumo žygis „Sveika, Baltija!“, skirtas Baltijos jūros dienai paminėti. – E.Petrėnienė. Dalyvavo 4 gr. vaikai.
 • 2017-09-27 Išvyka į delfinariumą (Klaipėda). Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, auklėtojos – R. Bukauskienė, E.Petrėnienė.
 • 2017-09-28 KNNP pažintinis užsiėmimas vaikams „Medžių amžius“.  Giedrė Krištopaitytė, KNNP neformalaus švietimo specialistė. Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtoja – V.Baškienė.
 • 2017-10     Darželio bendruomenės kompozicijų iš rudens gėrybių parodėlė „Žuvininkai mes esme“. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai ir tėvai. Vad.  grupių auklėtojos.
 • 2017-10-18 Sveikatingumo žygis į Nidos kopas. – R.Bukauskienė, E.Petrėnienė. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai.
 • 2017-10-26 Išvyka į Juodkrantę, aplankant Raganų kalną, smėlio skulptūras bei skulptūras prie jūros. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, auklėtojos – I.Miliūnė, V.Baškienė.
 • 2017-11-09 Išvyka į P.Domšaičio galeriją; pažintinis užsiėmimas vaikams „Kaip lietuvininkai darbus dirbo“. – Vaidė Gaudiešiūtė, P.Domšaičio galerijos vyr. muziejininkė. Dalyvavo 4 gr. vaikai, auklėtoja – E.Petrėnienė.
 • 2017-11-14 Neringos miesto gimtadieniui skirta Baltojo oželio ir šv. Martyno šventė „Rudenėli, ačiū tau!“. – I.Miliūnė, R.Bukauskienė. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, pedagogės – E.Petrėnienė, V.Baškienė, N.Talmontienė, J.Survilienė.
 • 2017-11-18 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio „Kuršių kiemas“. Renginio vedančioji. – I.Miliūnė. Dalyvavo pedagogės – J.Mažeikienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė, R.Bukauskienė, Z.Kriaučiūnienė, R.Pečiukonytė.
 • 2017-11-18 Nidos KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio koncerto „Gintarai“ muzikinis numeris – dainelė „Lietutis“. – N.Talmontienė. Dalyvavo 4 gr. vaikai, pedagogės – E.Petrėnienė, V.Baškienė.
 • 2017-11-23 Baltojo oželio ir šv. Martyno šventė „Rudenėli, ačiū tau!“ Klaipėdos l.d. „Pušaitė“. – I.Miliūnė, R.Bukauskienė. Dalyvavo 3-4 gr. vaikai, pedagogės – E.Petrėnienė, V.Baškienė, N.Talmontienė, J.Survilienė.
 • 2017-11-27 Sferinis kinas darželyje. Pažintinė animacija apie gamtos reiškinius. Dalyvavo 2-4 gr. vaikai, pedagogės – E.Norkutė, I.Miliūnė, E.Petrėnienė.
 • 2017-12-09 Darbuotojų pažintinė išvyka į Žemaitiją (Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas, Renavo dvaras, Seda, Iešnalės sodyba).
 • 2017-12-12 Šventinė advento popietė „Bitučių“ gr.: „Atbėga elnias devyniaragis“. – I.Miliūnė, R.Bukauskienė. Dalyvavo 3 gr. vaikai ir tėvai.
 • 2017-12-21 Atestacinės komisijos posėdis dėl mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos suteikimas vyr. auklėtojai Ingridai Miliūnei.
 • 2017-12-22 Kalėdinis renginys („Linksmas Lagaminas“: programa „Mokslinės Kalėdos“) . Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, pedagogės – Z.Kriaučiūnienė, E.Norkutė, I.Miliūnė, R.Bukauskienė, E.Petrėnienė, V.Baškienė, J.Survilienė, N.Talmontienė.

 

2016 m. renginių ataskaita

    2016-01-06 Atsisveikinimas su Kalėdų eglute.

 • 2016-01-13 Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva“.
 • 2016-02-09 Užgavėnės darželyje
 • 2016-02-15 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas rytmetis.
 • 2016-02-20 / 04-30 d. Menų studijos „Linksmos spalvos“ ir Vilniaus MSCB vaikų bibliotekos ,,Saulutė” trečiasis respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Lietuvos architektūros perlai“.
 • 2016-02-29 – 03-04 Menų savaitė.
 •        2016-03-03 Kaziuko mugė.
  • 2016-03-21 Respublikinis projektas ,,Tiesiu draugystei rankutes“. Pasaulinės Žemės dienos minėjimas ,,Šviesk saulele, sušildyk žemelę“. Pleneras ,,Žemės menas ir vaikai“. Akcija prie savivaldybės.
  • 2016-03-23 Velykinis lėlių teatriukas mažyliams.
  • 2016-03-23 Spektakliuko „Lašiukų istorija“ premjera, skirta Žemės dienai.
  • 2016-03-24 Tautodailės užsiėmimai „Velykų margučiai“.
  • 2016-03-29 Pramogėlė ,,Vaikų Velykėlės“: animacinis f. „Margučių rytas“, velykiniai žaidimai kieme. 2016-04-04 – 08 Kalbos savaitė.
  • 2016-04-06 Teatro Lino lėlės spektaklis „Žuvėjėlis“.
  • 2016-04-08 Švaros akcija „Darom“.
  • 2016-04-11 Tėvai – vaikams. Ekskursija į UAB „Neringos vanduo“.
  • 2016-04-11 – 15 Sveikatingumo savaitė
  • 2016-04-12 Spektakliukas ,,Lašiukų istorija“ Neringos Neįgaliųjų centro nariams.
  • 2016-04-14 Respublikinis projektas ,,Tiesiu draugystei rankutes“. Teatrinis renginys ,,Aš vaidinu su draugu“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“. Spektakliukas ,,Lašiukų istorija
  • 2016-04-26 Neringos meno mokyklos mokinių koncertas „Draugai – draugams“.
  • 2016-04-27 ,,Nuo motulės rankų prasideda kelias“
  • 2016-04-28 Respublikinis projektas ,,Tiesiu draugystei rankutes“. Metodinė diena Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“.
  • 2016-05-02 – 27 Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotas respublikinis piešinių konkursas „Linkėjimai Telšiams“.
  • 2016-05-05 Šventinis Tarptautinės socialinės programos „Zipio draugai“ rytmetis.
  • 2016-05-09 – 12 Projektas „Ir pražydo pienės geltonai“ (parodėlė, pažintinės-meninės veiklos, pramogėlė). Projekto vadovė I.Martin.
  • 2016-05-10 Respublikinis projektas ,,Tiesiu draugystei rankutes“. Sportinis renginys ,,Draugaukime sportuodami“ Tarptautinei Judėjimo dienai Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis
  • 2016-05-12 Ataskaitinis vaikų šokio koncertas.
  • 2016-05-20 Tėvai – vaikams. M.Puškorės pažintinis užsiėmimas restorane ,,Čili pica”.
  • 2016-05-25 „Sudie, darželi, mielas“. priešmokyklinės grupės išleistuvės.
  • 2016-05-30 Neringos meno mokyklos vaikų teatro studijos ,,Nendrelė“ spektakliukas ,,Mergytė ieško pasakos“ (pagal R.Skučaitės 2-jų d. pjesę).
  • 2016-05-31 Respublikinis projektas ,,Tiesiu draugystei rankutes“. Padėkos diena Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“.
  • 2016-06-01 Vaikų gynimo dienos pramogėlės ,,Ant vasarėlės sparnų“Apsikabinimo akcija „Taikos glėbys“. Piešinių parodėlė „Taika“.
  • 2016-06-13/19 Tarptautinio eTwinning projekto „Spalvotos dainelės“ (Colorful songs) partnerių iš Gran Kanarijos (Ispanija) vizitas Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.
  • 2016-06-21 Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro užsiėmimai su vaikai plokščiapėdystės profilaktikai.
  • 2016-09-01 Rugsėjo 1-oji šventė
  • 2016-09-05 Pažintinis-kūrybinis užsiėmimas Neringos istorijos muziejuje, Žvejo sodyboje.
  • 2016-09-06 Sveikatingumo žygis Baltijos jūros dienai paminėti
  • 2016-09-05 Pažintinė išvyka į Neringos policijos komisariatą.
  • 2016-10-03 Neringos policininkų pasveikinimas su profesine švente.
  • 2016-10-06 Pažintinė išvyka į Klaipėdos mini zoologijos sodą.
  • 2016-10-12 Sveikatingumo žygis į Nidos kopas
  • 2016-10-15 Menų studijos „Linksmos spalvos“ organizuotas vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Rudens peizažas“.
  • 2016-11-04 Atšvaitų dienos minėjimas, atšvaikukų gaminimas.
  • 2016-11-11 Vaikų koncertas KTIC „Agila“ Neringos miesto gimtadienio proga.
  • 2016-11-16 Rudens palydų šventė (Ožio diena, šv. Martynas, bei Neringos miesto įkūrimo šventė) „Rudenėli, ačiū tau!“
  • 2016-11-19 Kuršių kiemas (Neringos miesto įkūrimo šventė).
  • 2016-12-06 Kalėdiniai sveikinimai Neringos PSPC slaugos skyriaus pacientėms.
  • 2016-12-07 Stalo teatro spektaklis „Pasaka apie karalius“.
  • Piešiniai Klaipėdos respublikinei vaikų ligoninei „Žiemos pasaka“
  • 2016-12-16 Kalėdinė šventė: susitikimas su Kalėdų seneliu .
  • 2016-12-19Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis žaisliukas iš gamtinių medžiagų“ su KNNP specialistais .
  • 2016-12-20Ataskaitinė šventinė vaikų šokių popietė (Sportinių šokių klubas „Klaipėdos žingsnis

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ parengti projektai:

 • ,,Ir pražydo pienės geltonai“
 • ,,Žuvininkai mes esme“ (tęstinis projektas)

Tarptautiniai ES projektai

 • Tarptautinis eTwinning daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Spalvotos dainelės” (Colorful

Kitų respublikos įstaigų programos, projektai, konkursai:

 • Tarptautinė socialinė programa „Zipio draugai“ (priešmokyklinei grupei).
 • Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programa.
 • Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ programa.
 • Klaipėdos lopšelio darželio „Papartėlis“ projektas „Tiesiu draugystei rankutes“.
 • Menų studijos „Linksmos spalvos“ ir Vilniaus MSCB vaikų bibliotekos ,,Saulutė” trečiasis respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Lietuvos architektūros perlai“.
 • Menų studijos „Linksmos spalvos“ respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Rudens peizažas“.
 • Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotas respublikinis piešinių konkursas „Linkėjimai Telšiams“.
 • Konkursas „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė -2016″. Apžiūrą-konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ dalyvauja  eTwinning projekte „Colorful songs“

 

Mūsų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ dalyvauja Comeniusdaugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Spalvingos dainelės“ („Colorful songs“). Projektinei veiklai nuo 2015 m. rugsėjo mėn. bendradarbiavimui susibūrė vienuolika mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų iš ES šalių: Italijos, Ispanijos (projekto koordinatorius), Islandijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Grenlandijos, Prancūzijos, Danijos ir Lietuvos.

Ugdytiniai kartu su pedagogais tyrinės naujas kultūras, įgis ir gilins savo ugdymosi įgūdžius, klausysis muzikos, patys pieš pagal kitų šalių muzika, rinks kitos šalies labiausiai patikusią muziką. Mūsų ugdytiniai, pedagogai taip pat turės spalvinti, piešti ar kitaip kurti darbelius pagal kitos šalies garsų dainininką-menininką. Naudojant IKT įrankius, jie geriau pažins Europos kultūrą ir vertybes per istorijas. Bus naudojami vaizdo,garso ir muzikos bei kompiuterinės technologijos, vaikai susipažins su kalbų įvairove Europoje.

Vienas iš mūsų tikslų yra dirbti kartu, padėti mūsų vaikams pamatyti ir pažinti kitų tautų kultūras ir galiausiai pamatyti, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie mūsų visuomenės gerinimo. Ugdytiniai turės galimybę jau ikimokykliniame amžiuje daugiau sužinoti apie Europą, apie jų bendraamžių gyvenimą kitose šalyse, susipažinti su skirtingomis kultūromis, tradicijomis.

 

https://twinspace.etwinning.net/11345/home

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ apdovanotas kokybės ženkleliu

kokybes zenklelis

 

Nidos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ –

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ baigiamasis partnerių susitikimas

Šių metų birželio 20-27 dienomis Nidos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko daugiašalės Comenius mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ („Once Upon an Island“) baigiamasis partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – apžvelgti ir aptarti vykdyto projekto rezultatus ir baigiamuosius darbus, supažindinti svečius su Lietuvos švietimo sistema bei su kultūrine, gamtine Neringos vaikų ugdymo(si) terpe. Susitikime dalyvavo devynių mokyklų-partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos (Kreta), Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos (Gran Kanarija), Italijos (Sicilija), Kipro, Prancūzijos (Gvadelupa) ir Lietuvos.
Iškilmingas partnerių sutikimas vyko Nidos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“. Svečius pasveikino ir pristatė darželio direktorė Joana Mažeikienė, trumpai apžvelgusi vykdytas projekto ,,Kartą saloje“ veiklas darželyje. Auklėtojos ir vaikai, pasipuošę tautiniais kostiumais, parodė svečiams šiltą meninę programėlę ,,Sveiki atvykę į Lietuvą“, kuria svečiai liko labai sužavėti. Į susitikimą atvykusi Neringos savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė projekto dalyviams pristatė Lietuvos švietimo sistemos ypatumus. Projekto ,,Kartą saloje“ koordinatorė iš Ispanijos Cecilija Kantizano Mariskal (Cecilia Cantizano Mariscal) padėkojo visiems projekto dalyviams už įdėtą darbą ir pastangas, pasidžiaugė visų partnerių aktyvumu, mokytojų ir vaikų kūrybingumu vykdant projekto veiklas, kurios neabejotinai praturtino ugdomuosius užsiėmimus visose projekte dalyvavusiose mokyklose, suteikė džiaugsmo vaikams ir atvėrė vartus vaikų ir mokytojų draugystei.
Svečiai turėjo galimybę apsilankyti darželio grupėse, susipažinti su ugdomąja vaikų aplinka, pakalbinti mažylius. Visus džiugino projektui sukurti vaikų darbeliai, kurie buvo dovanojami kaip suvenyrai atminčiai apie Lietuvą ir Nidos lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas“. Savo ruožtu svečiai darželiui dovanojo lauktuves, atvežtas iš savo valstybių – suvenyrus, nuotaikingai iliustruotas vaikiškas knygeles su nuostabiomis istorijomis.
Susitikimo dalyviai turėjo gražių progų pažinti Neringą, jos kultūrinį gyvenimą. Svečius šiltai priėmė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, mero pavaduotojas Dovydas Mikelis bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas. Nė vieno nepaliko abejingo Nidoje vykęs Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“, Joninių šventė su kupoliavimais, burtais, vainikų pynimais ir plukdymais mariose, meninėmis Lietuvos ir užsienio folkloro ansamblių programomis – visa tai paliko neišdildomą įspūdį. Svečiai grožėjosi Kuršių nerijos gamta – pušynais, smėlio kopomis, pajuto permainingus pajūrio orus, braidė Baltijos jūroje. Susipažindami su istorine Kuršių nerijos praeitimi, mokytojai lankėsi Neringos istorijos muziejuje, Thomo Manno muziejuje, apsilankė etnografinėse Nidos kapinaitėse, bažnyčiose, lipo į Raganųkalną Juodkrantėje. Su malonumu darė sau suvenyrus: spalvino medines kurėnų vėtrungėles, turėjo galimybęper Kuršių marias laivu nuplaukti į Minijos kaimą, Uostadvarį. Pakiliai nuteikė Nidos tautodailininkas gintaro meistras Algirdas Marčius, svečių garbei ir projekto ,,Kartą saloje“ sėkmei rusenančioje ugnyje aukojęs gintaro dulkes. Įvyko ir draugystės vakaras su Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ auklėtojomis, kurio metu visi galėjome skanauti Kuršių nerijos ir įvairių Europos šalių tradicinių patiekalų. Pažintį su Lietuva svečiams pratęsė kelionė į Klaipėdos senamiestį, Palangos gintaro muziejų, kaimo turizmo sodybą ,,Vienkiemis“.
Comenius projekto ,,Kartą saloje“ bendradarbiavusioms Europos mokykloms dvejus metus trukusi programa įnešė daug naujovių, jaudinančių potyrių, padėjo užmegzti puikių pažinčių bei įtraukė į daugelį įdomių užsiėmimų, praturtindama ugdomąją veiklą. Visi dalyviai džiaugėsi, galėdami būti šio Comenius projekto dalimi, nes jis suteikė galimybę praplėsti savo akiratį, tapti atviresniems naujoms galimybėms bei pokyčiams.
Atsisveikindami projekto dalyviai vieni kitiems davė viltingą pažadą senos anglų dainos žodžiais: ,,Mes ir vėl susitiksim… nežinau, nei kur, nežinau kada… Bet žinau, mes vėl susitiksim kurią nors saulėtą dieną“.
Ramunė Pečiukonytė,
Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui
2015 m.
Nuotraukoje – Comenius projekto ,,Kartą saloje“ mokyklų-partnerių atstovai iš mokyklų-partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos (Kreta), Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos (Gran Kanarija), Italijos (Sicilija), Kipro, Prancūzijos (Gvadelupa) ir Lietuvos.

 

 • Click to enlarge image 10984453_10152882264776373_6097599120219481806_n.jpg
 • Click to enlarge image DSCF7701.JPG
 • Click to enlarge image DSCF7743.JPG
 • Click to enlarge image DSCF7769.JPG
 • Click to enlarge image DSCF7771.JPG
 • Click to enlarge image DSCF7814.JPG
 • Click to enlarge image DSCF7885.JPG
 • Click to enlarge image DSCF8030.JPG
 • Click to enlarge image Klaipeda_2.JPG
 • Click to enlarge image Saules_laikrodis_10.JPG
 • Click to enlarge image Vienkiemis_31.JPG
 • Click to enlarge image padeka2.jpg
 • Click to enlarge image padeka3.jpg
 • Click to enlarge image savivaldybeje.jpg

 

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“:

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ susitikimas Kipre

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ jau antrus metus vykdo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Kartą saloje“ („Once Upon an Island“). Šis projektas suteikia nepakartojamą galimybę šalių-partnerių mokiniams kurti kartu, bendrauti interneto pagalba, o mokytojams – betarpiškai pažinti bendradarbiaujančias šalis ir semtis pedagoginės patirties iš partnerių.

Šių metų kovo pabaigoje – balandžio pradžioje įvyko tarptautinio Comenius projekto „Kartą saloje“ partnerių susitikimas Kipre. Tikslas – susipažinti su ugdymo ypatybėmis, pažangiomis naujovėmis Kipre, o taip pat – pažinti kultūrinę bei gamtinę vaikų ugdymo(si) terpę. Susitikime dalyvavo mokyklų-partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Prancūzijos, Lenkijos, Islandijos ir Lietuvos.

Susitikimas vyko 9-ojoje pradinėje Kapsalos mokykloje Limasolyje. Visus atvykusius iškilmingai pasveikino mokyklos direktorė Joana Agelidu (Ioanna Aggelidou), mokytojas, vizito Kipre koordinatorius Andreas Kuris (Andreas Kouris), mokytojai ir mokiniai. Parengta puiki meninė pradinių klasių mokinių programa, kurią vaikai atliko itin emocingai ir nuoširdžiai. Į susitikimą atvyko ir mokyklų inspektorius – ponas Christosas Demostenas (Christos Demosthenous), kuris pristatė Kipro švietimo sistemos ypatumus. Projekto dalyviai turėjo puikią progą apsilankyti klasėse, bendrauti su mokiniais, mokytojais, aptarti pastebėtus panašumus ir skirtumus lyginant su savo mokykla, klasėmis. Mokykloje vyrauja šilti santykiai tarp vaikų ir mokytojų, juntamas stiprus ryšys su tėvais. Kiekviena klasė aprūpinta informacinėmis technologijomis – kompiuteriais, išmaniosiomis lentomis, bet nemažą ugdymo dalį sudaro ir tradicinės priemonės. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos vaikų saviraiškai plėtotis, įžengus į bet kurią klasę iškart pastebima ir juntama itin stipri vaikų kultūra kaip vienas pagrindinių mokyklos etoso dėmenų. Priėmimas mokykloje buvo labai šiltas, draugiškas, visi svečiai buvo apdovanoti dėmesiu ir saldžiomis, linksmomis dovanėlėmis. Nuo Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ Limasolio mokyklos šeimininkams buvo įteikti vaikų darbeliai – ,,Lietuva“ ir širdutės su lietuvių tautine simbolika.

Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Akrotirio Ekologinio švietimo ir informacijos centre(Akrotiri Environmental Education and Information Centre), kur stebėjo centro darbuotojų užsiėmimus su mokyklinio amžiaus vaikais. Tai – vienas iš aplinkosauginio švietimo centrų, įkurtų Kipro Švietimo ir kultūros ministerijos. Pagrindinis Akrotirio centro tikslas – skatinti unikalios gamtos ir kultūros pažinimą Akrotirio pusiasalyje, įgyvendinant šviečiamąsias programas ir parodas. Užsiėmimai grindžiami tarpdalykiniais ryšiais – gamta ir kultūra, krašto istorija, kur pagrindinis dėmesys – aktyvaus piliečio ugdymas, jo saviraiškos atskleidimas. Centras modernizuotas, gausiai aprūpintas išmania kompiuterine technika ir šiuolaikine, gamtos stebėjimui skirta įranga. Patalpos ir ekspozicijos taip pat pritaikytos ir asmenims su fizinėmis negaliomis.

Susitikimo dalyvius sužavėjo kultūrinė vizito Kipre programa, skirta susipažinti su kultūrine vaikų ugdymosi terpe. Aplankėme vidurmažiais statytą venecijietišką Tzielefos tiltą ūksmingame Pafos miške, etnografinį, tradiciniais Kipro saldėsiais kvepiantį Omodos miestelį, didingas Kipro šventyklas, gėrėjomės uolėtomis pakrantėmis plaukdami laivu iki unikalaus gamtos draustinio – Akamas pusiasalio, į žydrą Viduržemio jūrą žvelgėme nuo svaiginančios Afroditės uolos, klaidžiojome antikiniuose Kuriono griuvėsiuose ir dainavome įspūdingame Kuriono teatre, pastatytame II a. pr. Kr., vykome į graikų ir turkų padalintąją Nikoziją, kur iš apžvagos bokšto bandėme žvilgsniu aprėpti senąjį miestą, Nikozijos muziejuje dar kartą prisilietėme prie turtingo istorinio Kipro palikimo: domėjomės senaisiais architektūriniais miesto saugumo sprendimais, grožėjomės unikalia antikine keramika, auksu siuvinėtais senaisiais kostiumais… Žavėjo kasdien besikeičianti gamta: melsvuojantis, kerinčio skaidrumo jūros vanduo, uolėtos pakrantės, kalnuose – pušynai, vynuogių laukai, alyvmedžių giraitės ir uolėtose pievelėse besiganančios ožkos, o kalnų papėdėje – kvepiantys apelsinmedžių sodai bei pavasariniu geltoniu spindinčios pievų gėlės…

Susitikimo Kipre metu aptartos tolesnės projekto ,,Kartą saloje“ veiklos, bendradarbiavimo gairės bei būsimas baigiamasis partnerių susitikimas Nidoje šių metų birželio mėnesį, kur turėtume sulaukti itin gausaus svečių būrio iš užsienio.

Projekto dalyviai vieningai pripažįsta: dalyvavimas daugiašaliuose mokyklų partnerystės Comenius projektuose – neįkainojama pedagoginė ir kultūrinė patirtis bendradarbiaujančioms Europos mokykloms.

Ramunė Pečiukonytė,

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

direktorės pavaduotoja ugdymui

2015 m.

Nuotraukoje – Comenius projekto ,,Kartą saloje“ mokyklų-partnerių atstovai iš Islandijos, Lietuvos, Gvadelupos, Lenkijos, Graikijos, Kipro ir Jungtinės Karalystės

 

 • Click to enlarge image P1450068.JPG
 • Click to enlarge image P1450145.JPG
 • Click to enlarge image P1450560.JPG
 • Click to enlarge image P1450702.JPG
 • Click to enlarge image P1450711.JPG
 • Click to enlarge image P1450756.JPG

 

 

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ susitikimas Kretoje

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ jau antrus metus įgyvendina Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Kartą saloje“ („Once Upon an Island“). Šis projektas suteikia nepakartojamą galimybę šalių-partnerių ugdytiniams kurti kartu, pažinti šalis partneres, bendrauti interneto pagalba, o mokytojams – dar ir betarpiškai semtis pedagoginės patirties.

Gegužės mėn. įvyko projekto „Kartą saloje“ partnerių susitikimas Kretoje. Tikslas – tobulinti pedagogų kompetencijas, susipažinti su ugdymo ypatybėmis, pažangiomis naujovėmis Graikijoje, susipažinti su kultūrine bei edukacine vaikų ugdymo(si) terpe Kretoje. Susitikime dalyvavo mokyklų-partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Kipro, Prancūzijos, Lenkijos, Islandijos, Grenlandijos, Italijos, Ispanijos ir Lietuvos.

Susitikimas vyko 2-ojoje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje Ierapetroje, kurioje buvo surengta visų 10-ies šalių – projekto dalyvių – vaikučių darbelių (draugystės knyga, šventės, pasakos, švenčių ataskaita) paroda, nuotraukų ekspozicija. Ikimokyklinė įstaiga , turinti tik 2 grupes, sužavėjo modernia ugdomąja ir poilsio zonų aplinka, vaikų darbeliais, vaikų ir tėvų noru bendrauti.

Apsilankymo mokykloje dieną visus atvykusius iškilmingai pasveikino mokyklos direktorė Eleni Makrou, vizito Kretoje koordinatorė Despina Tsifelaki, tėvų atstovai ir ugdytiniai. Parengta puiki meninė programa, kurią vaikai atliko itin emocingai ir nuoširdžiai. Projekto dalyviai turėjo puikią progą apsilankyti grupėse, bendrauti su vaikais, pedagogais, aptarti pastebėtus panašumus ir skirtumus lyginant su savo mokykla. Įstaigoje vyrauja itin šilti santykiai tarp vaikų ir pedagogų, juntamas stiprus ryšys su tėvais. Priėmimas mokykloje buvo labai šiltas, draugiškas, visi svečiai buvo apdovanoti dėmesiu ir linksmomis dovanėlėmis. Kiekviena šalis, mes taip pat, padovanojome darželiui vaikų darbelių ir suvenyrų su lietuvių tautine simbolika.

Kitą dieną lankėmės 1-oje pradinėje mokykloje Ierapetroje, kur stebėjome gamtos ir fizinio lavinimo užsiėmimus. Mokiniai ir mokytojai nekantravo pabendrauti su svečiais. Visi buvo labai draugiški. Mokykla modernizuota, gausiai aprūpinta kompiuterine technika ir šiuolaikine įranga. Jaučiama ypač didelė tėvų pagalba ir materialinė parama.

Oficiali projektinė veikla tęsėsi miesto savivaldybėje susitikimu su miesto Meru. Buvome nuoširdžiai pasveikinti, supažindinti su miesto valdymo sistema, taip pat pakviestais korespondentais, kurie sekančią dieną informaciją pateikė televizijoje ir laikraštyje.

Vizito metu mums buvo organizuota labai intensyvi veikla, kuri padėjo geriau pažinti šalies kultūrą, tradicijas. Kartu su projekto dalyviais lankėmės senoviniuose miestuose Myrtos, žymiuose Knoso rūmuose, Herakliono archeologiniame muziejuje,Spinalongos saloje.

Žavėjo kasdien besikeičianti gamta: melsvuojantis, kerinčio skaidrumo jūros vanduo, uolėtos pakrantės, kalnuose – pušynai, vynuogių laukai, alyvmedžių giraitės ir uolėtose pievelėse besiganančios ožkos, o kalnų papėdėje – kvepiantys apelsinmedžių sodai bei pavasariniu geltoniu spindinčios pievų gėlės…

Susitikimo Kretoje metu stebėjome pradinės mokyklos mokinių pamokas, aptarėme projekto ,,Kartą saloje“ veiklas, ir būsimą partnerių susitikimą Lietuvoje, Nidoje šių metų birželio mėnesį.

Projekto dalyviai vieningai pripažįsta: dalyvavimas daugiašaliuose mokyklų partnerystės Comenius projektuose – neįkainojama pedagoginė ir kultūrinė patirtis bendradarbiaujančioms Europos mokykloms.

 

ImageImage

 

 

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“:

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ susitikimas Kipre

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ jau antrus metus vykdo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Kartą saloje“ („Once Upon an Island“). Šis projektas suteikia nepakartojamą galimybę šalių-partnerių mokiniams kurti kartu, bendrauti interneto pagalba, o mokytojams – betarpiškai pažinti bendradarbiaujančias šalis ir semtis pedagoginės patirties iš partnerių.

Šių metų kovo pabaigoje – balandžio pradžioje įvyko tarptautinio Comenius projekto „Kartą saloje“ partnerių susitikimas Kipre. Tikslas – susipažinti su ugdymo ypatybėmis, pažangiomis naujovėmis Kipre, o taip pat – pažinti kultūrinę bei gamtinę vaikų ugdymo(si) terpę. Susitikime dalyvavo mokyklų-partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Prancūzijos, Lenkijos, Islandijos ir Lietuvos.

Susitikimas vyko 9-ojoje pradinėje Kapsalos mokykloje Limasolyje. Visus atvykusius iškilmingai pasveikino mokyklos direktorė Joana Agelidu (Ioanna Aggelidou), mokytojas, vizito Kipre koordinatorius Andreas Kuris (Andreas Kouris), mokytojai ir mokiniai. Parengta puiki meninė pradinių klasių mokinių programa, kurią vaikai atliko itin emocingai ir nuoširdžiai. Į susitikimą atvyko ir mokyklų inspektorius – ponas Christosas Demostenas (Christos Demosthenous), kuris pristatė Kipro švietimo sistemos ypatumus. Projekto dalyviai turėjo puikią progą apsilankyti klasėse, bendrauti su mokiniais, mokytojais, aptarti pastebėtus panašumus ir skirtumus lyginant su savo mokykla, klasėmis. Mokykloje vyrauja šilti santykiai tarp vaikų ir mokytojų, juntamas stiprus ryšys su tėvais. Kiekviena klasė aprūpinta informacinėmis technologijomis – kompiuteriais, išmaniosiomis lentomis, bet nemažą ugdymo dalį sudaro ir tradicinės priemonės. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos vaikų saviraiškai plėtotis, įžengus į bet kurią klasę iškart pastebima ir juntama itin stipri vaikų kultūra kaip vienas pagrindinių mokyklos etoso dėmenų. Priėmimas mokykloje buvo labai šiltas, draugiškas, visi svečiai buvo apdovanoti dėmesiu ir saldžiomis, linksmomis dovanėlėmis. Nuo Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ Limasolio mokyklos šeimininkams buvo įteikti vaikų darbeliai – ,,Lietuva“ ir širdutės su lietuvių tautine simbolika.

Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Akrotirio Ekologinio švietimo ir informacijos centre(Akrotiri Environmental Education and Information Centre), kur stebėjo centro darbuotojų užsiėmimus su mokyklinio amžiaus vaikais. Tai – vienas iš aplinkosauginio švietimo centrų, įkurtų Kipro Švietimo ir kultūros ministerijos. Pagrindinis Akrotirio centro tikslas – skatinti unikalios gamtos ir kultūros pažinimą Akrotirio pusiasalyje, įgyvendinant šviečiamąsias programas ir parodas. Užsiėmimai grindžiami tarpdalykiniais ryšiais – gamta ir kultūra, krašto istorija, kur pagrindinis dėmesys – aktyvaus piliečio ugdymas, jo saviraiškos atskleidimas. Centras modernizuotas, gausiai aprūpintas išmania kompiuterine technika ir šiuolaikine, gamtos stebėjimui skirta įranga. Patalpos ir ekspozicijos taip pat pritaikytos ir asmenims su fizinėmis negaliomis.

Susitikimo dalyvius sužavėjo kultūrinė vizito Kipre programa, skirta susipažinti su kultūrine vaikų ugdymosi terpe. Aplankėme vidurmažiais statytą venecijietišką Tzielefos tiltą ūksmingame Pafos miške, etnografinį, tradiciniais Kipro saldėsiais kvepiantį Omodos miestelį, didingas Kipro šventyklas, gėrėjomės uolėtomis pakrantėmis plaukdami laivu iki unikalaus gamtos draustinio – Akamas pusiasalio, į žydrą Viduržemio jūrą žvelgėme nuo svaiginančios Afroditės uolos, klaidžiojome antikiniuose Kuriono griuvėsiuose ir dainavome įspūdingame Kuriono teatre, pastatytame II a. pr. Kr., vykome į graikų ir turkų padalintąją Nikoziją, kur iš apžvagos bokšto bandėme žvilgsniu aprėpti senąjį miestą, Nikozijos muziejuje dar kartą prisilietėme prie turtingo istorinio Kipro palikimo: domėjomės senaisiais architektūriniais miesto saugumo sprendimais, grožėjomės unikalia antikine keramika, auksu siuvinėtais senaisiais kostiumais… Žavėjo kasdien besikeičianti gamta: melsvuojantis, kerinčio skaidrumo jūros vanduo, uolėtos pakrantės, kalnuose – pušynai, vynuogių laukai, alyvmedžių giraitės ir uolėtose pievelėse besiganančios ožkos, o kalnų papėdėje – kvepiantys apelsinmedžių sodai bei pavasariniu geltoniu spindinčios pievų gėlės…

Susitikimo Kipre metu aptartos tolesnės projekto ,,Kartą saloje“ veiklos, bendradarbiavimo gairės bei būsimas baigiamasis partnerių susitikimas Nidoje šių metų birželio mėnesį, kur turėtume sulaukti itin gausaus svečių būrio iš užsienio.

Projekto dalyviai vieningai pripažįsta: dalyvavimas daugiašaliuose mokyklų partnerystės Comenius projektuose – neįkainojama pedagoginė ir kultūrinė patirtis bendradarbiaujančioms Europos mokykloms.

 

Ramunė Pečiukonytė,

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

direktorės pavaduotoja ugdymui

2015 m.

P1460555 P1450711

 

 

FUTBOLIUKO DRAUGAI – NIDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ĄŽUOLIUKAS“

Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ šių metų lapkričio 24 d. gauste gaudė nuo vaikų kojų bildesio, entuziastingų šūksnių ir plojimų: vyko projekto ,,Futboliuko draugai“, kurį parėmė Neringos savivaldybė, šventė ir draugiškos vaikų varžybos, skirtos Neringos miesto 53-mečiui paminėti. Susitiko šešios komandos: trys Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ komandos ir trys Neringos vidurinės mokyklos Juodkrantės skyriaus priešmokyklinukų ir pirmokų bei Nidos skyriaus pirmokų komandos. Šventę papuošė Neringos meno mokyklos šokėjų grupė, vadovaujama J.Staleriūnienės. Šventės dalyvius pasveikino Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė J.Mažeikienė.

Komandos prisistatė, pasveikino priešininkus, palinkėjo sau sėkmės ir, ištraukusios burtus, pradėjo varžytis. Varžyboms vadovavo Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė E.Petrėnienė. Kai paaiškėjo nugalėtojai, buvo pasiūlyta futboliuką pažaisti ir mokytojoms bei auklėtojoms – trumpam sugrįžti į vaikystę ir pasilinksminti… Vaikų ir suaugusiųjų žaidime nugalėjo draugystė, pralaimėjusių nebuvo: visi žaidusieji gavo žėrinčius, skanius medalius, palaikymo komandos – gardžius šakočius, o jaunosios šokėjos – saldainių. Mokytojoms ir auklėtojoms buvo įteiktos padėkos. Visi sustojo draugystės nuotraukai…

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė dėkoja Neringos savivaldybei už paramą, sportinės energijos palaikymą ir galimybę susitikti su tikrais Futboliuko draugais ir Neringos futbolo ateitimi.

Ramunė Pečiukonytė,
Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui,
projekto ,,Futboliuko draugai“ koordinatorė
2014 m. gruodžio 1 d.

 

DSCF5003

K. Donelaitis šiuolaikinėje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Programos eTwinning projektas „Paukščių metai“ skirtas K. Donelaičio 300-ųjų metinbių minėjimui.

        Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priėmė nutarimą „Dėl 2014 metų paskelbimo Kristijono Donelaičio metais ir Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010-2014 metų programos metmenų“. Šio nutarimo tikslas – deramai paminėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų, visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti Kristijono Donelaičio kūrybinį paveldą, veikti Lietuvos kultūros politiką – suteikti nacionalinės kultūros ištakoms naujos prasmės, suformuoti tarptautiniu mastu naują temą, kuri domintų UNESCO nares.

PROJEKTO TIKSLAS – susipažinti su literatūriniu lobynu ir įsigilinti į jo reikšmę ir prasmė šių dienų kultūriniame kontekste ugdant mažuosius gyvųjų vertybių puosėlėtojus.

UŽDAVINIAI:

 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes:kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puosėlėtojų ratą;
 • apmąstyti paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą ir atsakingumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvus bei senelius į projekto veiklą;
 • kiekvienai Lietuvos Respublikos įstaigai parengti iliustruotą K. Donelaičio „Metų“ ištrauką parodai Maironio lietuvių literatūros muziejuje;
 • pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienių kalbų žinias, pasidalinti patirtimi bei šiuolaikiškomis mokymo praktikomis.

METODINIS LEIDINYS „K. Donelaitis šiuolaikinėje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ susitikimas Italijoje

Pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius paprogramę, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ trys pedagogės dalyvavo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje“ („Once Upon an Island“) susitikime Italijoje, saulėtoje Sicilijos saloje.

Susitikime dalyvavo mokyklų – partnerių atstovai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos, Islandijos, Grenlandijos ir Lietuvos.

Pirmoji pažintis su lankomos mokyklos mokiniais vyko Ragūzos mieste Kultūros centro salėje, kur mokyklos mokiniai ir mokytojai stebėjo mokinių dramos būrelio parengtą spektaklį „Pinokis“ pagalitalų rašytojo Carlo Collodi knygą vaikams „Pinokio nuotykiai“.

Circolo Didacttico „Palazzelo“ mokykla, po vasaros karščių atsidariusi tik rugsėjo 17dieną, rūpestingai ruošėsi svečių sutikimui. Mokyklos sienos ir erdvės, išpuoštos dešimties šalių vėliavėlėmis, plakatais apie kiekvieną šalį- partnerę, bylojo apie tai, kad čia susitekusi draugiška ir stipri bendruomenė, kuri ypač nekantriai laukė mūsų susitikimo. Mokyklos direktorė, kartu su pakviestais korespondentais, pasveikino visus projekto dalyvius, palinkėjo gero darbo ir pakvietė paklausyti pačių mažiausiųjų išmoktų dainelių, o po to apžiūrėti mokyklos. Visas klases būtinai turėjome aplankyti, nes mokiniai buvo padarę svečiams dovanėles –nupieštas visų šalių partnerių vėliavėles, o taip pat įvairiom kalbom išmokę dainą „Jei esi laimingas“.

Susitikimo metu buvo aptariamos projekto veiklos nuo vieno susitikimo iki kito, aptarti sunkumai, pasikeista vaikų piešiniais, suvenyrais, pristatoma CD medžiaga, pasikeista informacinių technologijų informacija eTwinning‘e, TwinSpace.

Kultūrinė vizito programa buvo suplanuota ypač turiningai. Aplankėme Si­ra­kū­zaus, vie­ną se­niau­sių ir žy­miau­sių Si­ci­li­jos mies­tų, aukščiausią Europoje ugnikalnį- Etnos ugnikalnį, viduramžių pilį, antikinio teatro griuvėsius bei Taorminos sodus, kuriuose auginami egzotiniai augalai, grožėjomės vyraujančia barokine architektūra.

Dalyvavimas daugiašalės mokyklų partnerystės Comenius projekte – neįkainojama patirtis, bendradarbiaujančiose Europos mokyklose.

 Joana Mažeikienė, direktorė

Sicilijoj trainingvisa grupė su Ragusos Meru IT

Comenius projekto „Kartą saloje“ partnerių susitikimas Islandijoje, Reikjavike

Pagal Comenius daugiašalį projektą „Kartą saloje“ balandžio mėn. buvome išvykę į susitikimą į Islandiją Sjalandscoli mokyklą Reikjavike.

Pati šalis Islandija labai įspūdinga, pasitiko mus pavasarišku lietučiu ir saule.

Viena naujausių mokyklų, moderni Sjalandscoli mokykla, pastatyta iš juodos lavos spalvos medžiagos su raudonos ir geltonos spalvos sienomis, su mažu upeliu, tekančiu po mokyklos pastatu. Stebino tai, kad mokyklos neriboja jokios tvoros, nors mokykla yra ant pat jūros kranto ir šalia gatvės. Kieme įrengta daug žaidimų ir sporto aikštelių. Aikštelės pilnai išnaudojamos – visi vaikai ir mokytojai kasdien 10.00 val. (per antrą pertrauką) bet kokiu oru privalomai eina į lauką.

Mokykloje mokosi apie 300 mokinių nuo 5 iki 16 metų. Šioje mokykloje veikia ir internacionalinė mokyklėlė (apie 16 mokinių iš įvairių šalių). Pravėrus mokyklos duris, nustebino atviros erdvės, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimo atvirumas ir draugiškumas. Mokyklos erdvė nėra suskirstyta į atskiras patalpas, klasių neskiria sienos. Visos erdvės išnaudotos mokymuisi. Klasės atskirtos tik spintelėmis arba demonstruojamais vaikų rankų darbeliais.. Nepaisant to, jie vieni kitiems netrukdo dirbti, mokykloje vyrauja tyla, ramybė, susikaupimas. Pastebėjome, kad pamokų metu vaikai laisvai vaikšto, bendrauja, dirba kompiuteriu ar atlieka mokymo užduotis.

Mokyklos tradicija – iš ryto dainuoti – puikiai nuteikia visai dienai. Įdomus dalykas, kad vaikai mokykloje suskirstyti grupelėmis pagal jų gebėjimus, o su spec. poreikių turinčiais vaikais dirbama atskirose patalpose. Islandijos mokyklose privalomas dalykas-plaukimas. Lankoma mokykla taip pat turi didelį baseiną. Vizito metu turėjome galimybę stebėti plaukimo pamoką.

Didelis dėmesys ir pagarba Islandijoje skiriamas gamtai ir gamtos ištekliams saugoti.. Šioje mokykloje sustiprintas gamtosauginis ugdymas ir sveikatingumas. Todėl mokiniai kartu su mokytojais kartą per savaitę išeina į mokomąjį turistinį žygį į gamtą. Jie keliauja, slidinėja, kopia į kalnus, maudosi atviruose vandenyse.

Projekto „Kartą saloje“ vizito metu susitikome ir dalinomės patirtimi su partneriais- pedagogais iš Islandijos, Prancūzijos, Italijos, Graikijos, Kipro, Lenkijos, Grenlandijos. Islandai mums skyrė daug dėmesio, parodė ir supažindino su įspūdingiausiomis vietomis nepaprasto grožio Islandijos saloje. Aplankėme Nacionalinį parką karštais geizeriais ir auksiniu vandens kriokliu, Nautkolsviko paplūdimį su karštu geoterminiu atviru baseinu, Žydrąją lagūną, Reikjaviko pasididžiavimą – vikingų laivą, koncertų rūmus ir kt.

Šiltas visų šalių partnerių bendravimas įvairioje veikloje, buvimas drauge dar labiau leido pajusti kitų kultūrų ugdymo ypatumus, sustiprino draugystę. Lavėjo kalbiniai įgūdžiai, įgijome žinių, kurias tikimės panaudoti organizuojant veiklą savo įstaigoje.

Rūta Bukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 2014m.

 

Prie kriokliųIslandija

 

                 COMENIUS PROJEKTO „KARTĄ SALOJE“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ISPANIJOJE

Pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius paprogramę, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  atstovės spalio mėn. dalyvavo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Kartą saloje…“ („Once Upon an Island“) pirmame projekto partnerių susitikime, kuris vyko Ispanijoje, Gran Canarijos saloje, Las Palmase. Susitikime dalyvavo mokyklų – partnerių atstovai iš 10-ies Europos šalių (Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Islandijos, Grenlandijos, Lietuvos).mokykloje 2

CEIP San Jose Artesano mokyklos direktorius pasveikino visus projekto dalyvius, palinkėjo gero darbo ir pakvietė apžiūrėti mokyklos. Mokyklos mokiniai pristatė savo mokyklą ir jos veiklą. Mokiniai buvo padarę svečiams savo dovanėles, o taip pat – parengę spektaklį apie jūros gyvūnus ir jų išsaugojimą…

Susitikimo metu kiekviena šalis -partnerė pristatė save ir susipažino su kitų šalių mokyklomis. Buvo aptariamos 2013-2015 m. projekto veiklos, pasikeista vaikų piešiniais, suvenyrais, pristatoma CD medžiaga. Informacinių technologijų centre keitėmės informacija ir mokėmės, kaip talpinti medžiagą eTwinning‘e. Turėjome galimybę susipažinti su pedagogų švietimo ir pagalbos centru. Sužinojome, kad centras mokytojams yra didžiulė pagalba, nes čia pagal jų užsakymą yra išduodamos papildomos metodinės medžiagos komplektai. Lagaminai prikraunami knygų, kurias grąžina po savaitės ir renkasi kitas.

Vizito programa buvo suplanuota dalykiškai ir turiningai.

prie Mas Palomas kopu aikštelėjeLas Palmas yra Gran Kanarijos sostinė ir didžiausias miestas. Čia gausu išlikusių senovinių pastatų. Seniausiame miesto rajone, aplankėme didingą Catedral de Santa Ana katedrą. Casa de Colon didžiuojasi istorijos ir meno centro statusu. Šis pastatas mena didingojo keliautojo Kristupo Kolumbo laikus. Kadaise čia buvo Gran Kanarijos salos valdytojo namai, o dabar įkurtas muziejus. Jame 13 ekspozicijų salių, kurios supažindina su Kanarų salų istorija ir ryšiais su Amerikos žemynu, didžiaisiais geografiniais atradimais.

Vizito metu aplankėme vakarinėje salos dalyje įsikūrusį Cactualdea – kaktusų parką. Čia ne tik apie 1200 rūšių kaktusų, atvežtų iš Meksikos, Gvatemalos, Madagaskaro ir kitų kraštų, tačiau ir kitų egzotiškų augalų.

Sostinėje Las Palmas driekiasi auksinis Las Kanteras paplūdimys- vienas gražiausių miesto paplūdimių visoje Ispanijoje, kuriame turėjome galimybę išbandyti vandens švelnumą ir smėlio karštį…

 

Pamatyti visas salos grožybes ir pervažiuoti nuo vienos pakrantės iki kitos (apie 50-60 km.), įmanoma tik kruopščiai viską suplanavus.

Nepastebėjome, kaip pralėkė dienos,- tiek gerų įspūdžių, naujų draugų, kolegų, naujos patirties. Įspūdinga sala, nuostabi gamta, draugiški ir mandagūs žmonės. Džiugina tai, kad tokie kūrybiniai projektai motyvuoja tobulėti, domėtis kitų šalių kultūra, atveria naujas galimybes, ugdo toleranciją.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Joana Mažeikienė,  Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė

2013 m.

 

visi

 

 

       COMENIUS daugiašalis projektas „Kartą saloje“

               Mūsų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ateinančius dvejus metus dalyvaus Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Kartą saloje…“ („ Once Upon An Island“). Projektinei veiklai nuo 2013 m. rugpjūčio iki 2015 m. liepos mėn. bendradarbiavimui susibūrė dešimt mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų iš ES šalių- salų:Italijos, Ispanijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Islandijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Grenlandijos, Prancūzijos, Kipro ir Lietuvos.
           Ugdytiniai kartu su pedagogais tyrinės naujas kultūras, įgis ir gilins savo ugdymosi įgūdžius, klausysis ir kurs pasakas pagal paveikslėlius, patys pieš, iliustruos kitų šalių pasakas, mokysis skaityti. Mūsų ugdytiniai, pedagogai, tėvai ir seneliai bus kviečiami atliepti projekto tikslus iratlikti tam tikras užduotis (pavyzdžiui, „Senelių-močiučių klubas“ seks vaikams pasakas, rengs išvykas į teatrą (senelis ir anūkas), ekskursijas į biblioteką, interneto susitikimus su ugdytiniais ir pedagogais iš mokyklų partnerių, ir kt.). Vakaronės ir literatūriniai susitikimai su tėvais ir seneliais praturtins vaikų žinias. Ugdytiniai mokysis dainuoti dainą savo, o vėliau ir partnerių kalba, kur piešinių pagalba istorijas siųs pasirinktam partneriui. Naudojant IKT įrankius, jie geriau pažins Europos kultūrą ir vertybes per istorijas. Bus naudojami vaizdo,garso ir muzikos bei kompiuterinės technologijos, vaikai susipažins su kalbų įvairove Europoje.
Vienas iš mūsų tikslų yra dirbti kartu, padėti mūsų vaikams pamatyti i rpažinti kitų tautų kultūras ir galiausiai pamatyti, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie mūsų visuomenės gerinimo.Ugdytiniai turės galimybę jau ikimokykliniame amžiuje daugiau sužinoti apie Europą, apie jų bendraamžių gyvenimą kitose šalyse, susipažinti su skirtingomis kultūromis, tradicijomis, bei ugdytis toleranciją kitų tautybių žmonėms ir jų gyvenimo būdui. Šis projektas padės ugdyti vaikų pažintinę, komunikacinę, socialinę ir meninę kompetencijas, skatins norą išmokti kitos kalbos žodžių.
            Projektas sukvies žmones bendram tikslui, jie įgis naujų patirčių, bus tobulinamos kalbos žinios. Pedagogai turės galimybę išvykti į užsienio šalis, mokysis bendrauti.  Įgyta patirtis bus naudinga kasdieninėje pedagoginėje veikloje, skatins tolimesnį tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Tai nauda visiems, ir vaikams ir pedagogams ir tėvams ir pačiai įstaigai, kuri tampa patrauklesne. Įstaiga į kurią tėvai noriai leidžia vaikus, nes žino, kad bus įtraukti į įvairesnes veiklas.
2014-02-13 5       2014-01-09 2           DSCF1305

 

„Mano tėviškė – Gintaro kraštas“

Šis pojektas Nidos lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“ vyksta nuo 2012-09 iki 2013-10.

Projekto įdėją pasiūlė vaikai, vaikštinėdami ankstyvą rudenį pajūriu . Radę panašų į gintarą akmenėlį ar stikliuką klausinėjo, ar tai tikrai gintaras, ir nuliūsdavo gavę neigiamą atsakymą. Taigi sugrįžę į grupę nutarėme pirmiausia sužinoti, kaip atpažinti tikrą gintarą.Tokia buvo projekto pradžia.

Projekto tikslas yra suteikti kuo daugiau patirčių ir žinių gintaro atsiradimo, apdorojimo, paplitimo pasaulyje, pritaikymo, atpažinimo srityse.

Šiems tikslams pasiekti organizavome išvykas prie jūros ieškodami gintaro gabaliukų, ypač po smarkių vėjų; kūrėme dailės darbelius naudodami gintarą ir vandens nugludintas medžio šakeles ; žiūrėjome multfilmą pagal sakmę „Jūratė ir Kastytis“;apsilankėme V.ir K.Mizgirių galerijoje, kur susipažinomesu gintaro gavyba, jo įvairove; žiūrinėdami knygas bandėme atsekti gintaro susidarymo žemėje paslaptį; susidomėjome pavaduotojos ugdymui Ramunės kasdien nešiojamu gintariniu amuletu ir stengėmės kuo daugiau sužinoti apie Juodkrantės lobį, kuris ir išgarsino šį miestelį visame pasaulyje; eksperimentuodami nustatėme tokias gintaro sąvybes kaip kvapą(padegindami, arba patrindami du gintaro gabaliukus),skendimą sūriame vandenyje ir kt; kvietėmės į svečius ir patys lankėmės pas gintaro apdirbimo meistrą, tautodailininką Algirdą Marčių;

Visa minėta veikla vaikams buvo įdomi. Sudomino tai,kad apie 80% gintaro pasaulyje yra randama prie mūsų Baltijos jūros; kad gintaras jau seniai buvo gabenamas į kitas pasaulio šalis vadinamuoju „Gintaro keliu“ ir ten labai vertinamas; kad prieš kelis šimtus metų žmonės negalėjo laisvai rinkti gintaro ir jį parduoti, už tai grėsė net mirties bausmė; kad manoma, jog mūsų gintaras susidarė iš Skandinavijoje augusių medžių, kuriuos atplukdė upės ir jūros srovės; kad jau akmens amžiuje gintaras buvo panaudojamas, iš jo daryti amuletai, tikėta, kad jie apsaugo žmogų; kad Juodkrantės gintaro lobis,tai ir yra tų amuletų rinkinys, kurį rado paprasti darbininkai Gintaro įlankoje kasdami gintarą daugiau kaip prieš šimtą metų; kad visi jie dabar saugomi Vokietijos muziejuje, kaip ir pats didžausias vientisas gintaro gabalas, kuris sveria apie 10kg,; ir dar daug kitokių įdomybių.

Vaikai patys pabandė nustatyti gintaro tikrumą panardindami jį į sūrų vandenį, turėjo galimybę paklausti, kodėl taip yra ir ar visada taip būna gintaro meistro A.Marčiaus; paklausyti jo pasakojimo apie gintaro savybes, bei kaip svarbu nešioti gintaro gabaliuką ir jausti jo skleidžiamą šilumą; bandė patys pavirsti tuo dideliu medžiu iš kurio sakų per tūkstančius metų susidarė gintaras, kurio šaknys siurbia vandenį, o šakos stiebiasi į saulę; galėjo prisiliesti prie tūkstantmečius menančio Juodkrantės lobio pasidarydami amuletus iš muilo gabaliuko jį formuodami teptuko ir vandens pagalba, bei modelino.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio projekto, o ypač gintaro meistrui A.Marčiui,ne tik atėjusiam į renginį ir nuoširdžiai papasakojusiam apie gintarą, bet ir pasikvietusiam vaikus į savo gintaro dirbtuves, parodžiusim kaip vyksta gintaro apdirbimas ir kiekvienam padovanojusiam po gintarinį pakabuką.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Petrėnienė

p.s.projekto nuotraukas žiūrėkite nuotraukų galerijoje

2013-05-17-1 05

 

Futboliukas-jėga!

Saulė aikštėj tarsi vaikšto,ritinėjas.

Įdomu jai stebėt iš šalies

Greitakojai futbolistai tartum vėjas,

Kas kurį šitą kart nugalės?

 

 

Tai Lietuvos futbolo federacijos(LFF) programos „Sugrąžinkime vaikus į stadijonus“ dalis, skirta ikimokyklinio,priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Tai futbolo žaidimas supaprastintomis taisyklėmis pritaikytas šio amžiaus vaikams ir paprastai žaidžiamas salėse šaltuoju metų laiku.(žinoma galima žaisti ir lauke,kai oro sąlygos leidžia).Taigi Futboliukas yra mažasis futbolo brolis.

Nidos l/d „Ąžuoliukas“ Futboliuką pradėjome žaisti 2011 metų pavasarį, kai priešmokyklinio ugd,pedagogė E.Petrėnienė pabuvojo LFF rengiamuose „Futboliuko“trenerių kursuose ir parsivežė žaidimui reikalingų priemonių (futbolo vartus,žaidėjų aprangą,ir kt.). Nuo to laiko kiekvieną savaitę darželyje vyksta futboliuko užsiėmimai, dažniausia su 3 ir 4 grupių vaikais. Per tą laiką surengėme kelias futboliuko varžybas. Labiausiai įsiminė 2011metų pavasarį vykusi šventė „Futboliukas “, kurioje be miesto vadovų sulaukėme ir LFF atstovo. Atsiliepdami į LFF kvietimą , paminėti LFF organizacijos 90 metį žaidžiant futboliuką, surengėme varžybas tarp Nidos vidurinės mokyklos pirmokų ir l/d priešmokyklinukų.

Norėdami ir toliau plėtoti šį žaidimą, rašėme projektą „Futboliukas- jėga“   ir prašėme finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų.Projekto pobūdis- futboliuko populiarinimas, vaikų fizinio aktyvumo skatinimas; glaudesni darželio bendruomenės narių santykiai teikiant sveikos gyvensenos ir sporto naudą. Bendradarbiavimas su Neringos ugdymo įstaigomis.

Džiaugiamės gavę finansavimą ir kibome į darbą. Pavasarį surengėme varžybas su Juodkratės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtiniais Nidos lopšelyje –darželyje. Rungtyniavo net keturios komandos dviejose amžaus grupėse. Šį kartą teko nusileisti juodkrantiškiams priešmokyklinukams, kurie buvo nepralenkiami.

Rudenį,sulaukę palankaus oro, nuvykome į tikrą stadioną Juodkrantėje. Jau vien tai vaikams padarė didelį įspūdį. Jis toks milžiniškas, kad vien perbėgti jį sunku. Dar didesnį malonumą patyrė vaikai rungtyniaudami tarpusavyje.Rungtynių stebėti ir vaikų palaikyti susirinko juodkrantiškių tėvaliai. Sudarėme tiek komandų, kiek vaikai norėjo, žaidėme tol, kol vaikams pabodo. Tai buvo tikra futboliuko šventė. Dėkojame juodkrantiškiams darželinukams bei pradinukams už aktyvų dalyvavimą, už palaikymą, už plakatus, už saldainius bei obuolius .Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sportiškai nusiteikusiems pedagogams. Tikimės, kad remonto darbai nesutrukdys surengti baigiamojo šio projekto renginio Nidos lopšelyje-darželyje, kuriame tikimės sulaukti Juodkrantės l/d auklėtinių, bei Nidos ir Juodkrantės mokyklų pirmokų.

p.s. nuotraukas iš renginių žiūrėkite nuotraukų galerijoje.

P1400702 P1400665  P1400884

 

 

„eTwinning“ projektas „Paukščių metai“

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės,
Šalčių pramonė su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Šiemet mūsų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ dalyvauja tarptautiniame“ eTwinning“ projekte „Paukščių metai“ Projektas skirtas Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimui.

Projekto trukmė:2013-09 – 2014-05

Projektą Nidos l/d „Ąžuoliukas“vykdo:Priešmokyklinio ugd.pedagogė Edita Petrėnienė ir auklėtoja Rita Katkevičienė.

Projektas vykdomas priešmokyklinėje „Ežiukų“grupėje.

Projekto sumanymo prielaida –ugdyti mažuosius dvasinių vertybių puoselėtojus, pasitelkiant gamtos ir kalbos lobyną –K.Donelaičio „Metus“, atskleidžiančius ne tik neįkainuojamus kalbos lobius, bet ir paukščių pasaulį. Surinktos poemos ištraukos apie paukščius, parengtas užduočių kalendorius, kuriame kiekvienas mėnuo skirtas vis kitam paukščiui. Vaikai skaitys poemos ištraukas, susipažins su senoviškais lietuviškais žodžiais ,mokysis atpažinti paukščius ir jais rūpintis.

K.Donelaičio „Metai“pasaulinio mąsto kūrinys, 1977m. įrašytas į Europos literatūros šedevrų sąrašą. Šių metų lapkričio mėnesį svarstomas“Metų“ įtraukimas į UNESKO 2014m. minimų sukakčių kalendorių klausimas.

Metams žengiant per Europą šis projektas neapsiriboja vien tik Lietuvos partneriais. Programa „eTwinning“ projektu „Paukščių metai“sujungė ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš įvairiausių Lietuvos ir Europos kampelių .Projekte dalyvauja 44 ugdymo įstaigos iš 16 Europos šalių.

Kartu su 20 Lietuvos lopšelių-darželių projekte dalyvauja ir darželiai iš Latvijos,Bulgarijos,Estijos,Graikijos,Ispanijos,Prancuzijos,Didžiosios Britanijos,Lenkijos,Maltos,Portugalijos,Suomijos,Turkijos.

Džiaugiamės galimybe sudalyvauti šiame projekte. Tikimės, kad vaikams tai patiks, jie ne tik geriau pažins paukščius,galės prisiliesti prie K.Donelaičio kūrybos, bet ir pajus bendrumą su bendraamžiais iš kitų Europos darželių- žiūrėdami jų sukurtus darbelius, atrasdami žemėlapyje kur jie gyvena, išmokdami pasisveikinti jų kalba ir t.t.

 

laiskas tevams

Skip to content